سومین همایش ملی گیاهان دارویی , 2013-11-20

عنوان : ( اثر سویه باکتری و شرایط نوری بر القا و رشد ریشههای مویین گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) )

نویسندگان: آزاده خادم , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فاطمه کیخا آخر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با دارا بودن ترکیبات دارویی با ارزش نظیر لینالول و لینالیلاستات (Lavandula angustifolia) گیاه اسطوخودوس به عنوان یکی از گیاهان دارویی مهم در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است. در میان روشهای متنوع کشت بافت، القا و کشت ریشههای مویین بدلیل سرعت رشد بالا و تولید متابولیتهای ثانویه به صورت پایدار و در مقادیر زیاد به عنوان راهکاری موثر در تولید ترکیبات دارویی شناخته شده است. بدین منظور ریزنمونههای برگ تلقیح شده و تا زمان ظهور ریشهها در محیط Agrobacterium rhizogenes گیاه اسطوخودوس با 6 سویه مختلف 1/2 و دو شرایط روشنایی و تاریکی اتاق رشد نگهداری شدند. پس از گذشت 1 ماه از همکشتی، MS کشت ریشههای القایی به محیط کشت مایع با شرایط مشابه منتقل شدند. در طی رشد ریشهها، صفاتی از قبیل درصد القای ریشه، طول ریشهها و تعداد انشعاب آنها اندازهگیری شد. نتایج، تفاوت معنیداری را بین تیمارهای مختلف از لحاظ صفات مورد بررسی در سطح 5 درصد نشان داد بطوری که القای ریشه مویین در ریزنمونههای برگ قرار گرفته در کمترین میزان القای ریشه را به خود K شرایط روشنایی مشاهده نشد. همچنین ریزنمونههای تلقیحشده با سویه 599 ATCC اختصاص داده و ریشههای القا شده از رشد کمتری برخوردار بودند. تلقیح ریزنمونهها با سویه 15834 باکتری و نگهداری آنها در شرایط تاریکی اتاق رشد، مناسبترین تیمار برای القا و رشد ریشههای مویین در گیاهاسطوخودوس شناخته شد بطوری که بالاترین میزان القای ریشه، طول و تعداد انشعاب ریشهها در این تیمار مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, اسطوخودوس, لینالول, لینالیلاستات, ریشههای مویین, سویه باکتری, شرایط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052733,
author = {خادم, آزاده and باقری, عبدالرضا and مشتاقی, نسرین and کیخا آخر, فاطمه},
title = {اثر سویه باکتری و شرایط نوری بر القا و رشد ریشههای مویین گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)},
booktitle = {سومین همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2013},
location = {آمل, ايران},
keywords = {اسطوخودوس، لینالول، لینالیلاستات، ریشههای مویین، سویه باکتری، شرایط نوری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سویه باکتری و شرایط نوری بر القا و رشد ریشههای مویین گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)
%A خادم, آزاده
%A باقری, عبدالرضا
%A مشتاقی, نسرین
%A کیخا آخر, فاطمه
%J سومین همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2013

[Download]