اقتصادی, دوره (15), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (77-94)

عنوان : ( بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر امید به زندگی در ایران )

نویسندگان: صالح طاهری بازخانه , مصطفی کریم زاده , حسن تحصیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امید به زندگی یکی از مهم¬ترین شاخص¬های سلامت بوده که برآیند عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست¬محیطی و ... است. شاخص¬های سلامت و در رأس آنها امید به زندگی بر مسائل مهمی نظیر رشد اقتصادی و سرمایه انسانی اثر چشمگیری دارند. از این رو مقاله¬ی حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر امید زندگی در ایران طی سال¬های 1387 – 1351 می-پردازد. به این منظور از روش خود توضیحی با وقفه¬های توزیعی (ARDL) استفاده می¬شود. نتایج تخمین نشان می¬دهد که در بلندمدت نرخ شهرنشینی، نرخ بی¬سوادی و سرانه¬ی مخارج مصرف دخانیات اثر منفی و درآمد سرانه و سرانه¬ی مخارج رفاه اجتماعی دولت اثر مثبت بر امید به زندگی داشته¬اند. اما سرانه¬ی مخارج بهداشتی دولت اثر معناداری بر برون¬داد سلامت جامعه بر جای نگذاشته است.

کلمات کلیدی

, امید به زندگی, ایران, مخارج رفاهی سرانه, گراسمن, ARDL
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052737,
author = {صالح طاهری بازخانه and کریم زاده, مصطفی and تحصیلی, حسن},
title = {بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر امید به زندگی در ایران},
journal = {اقتصادی},
year = {2015},
volume = {15},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-6868},
pages = {77--94},
numpages = {17},
keywords = {امید به زندگی، ایران، مخارج رفاهی سرانه، گراسمن، ARDL},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر امید به زندگی در ایران
%A صالح طاهری بازخانه
%A کریم زاده, مصطفی
%A تحصیلی, حسن
%J اقتصادی
%@ 1735-6868
%D 2015

[Download]