پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2016-4) , صفحات (380-391)

عنوان : ( بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum.L.) در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: علی قنبری , قدریه محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی نحوه رشد و تولید ماده خشک کل در نخود، آزمایشی بصورت کرت های نواری با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1392 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: 1- بذر مغناطیسی در سه سطح (عادی، مغناطیس شده در میدان 100 میلی تسلا و 150 میلی تسلا هر یک به مدت دو ساعت)، 2- آب آبیاری در دو سطح (عادی و مغناطیس شده با قدرت 650 میلی تسلا) بود. نتایج این آزمایش نشان داد که قرار دادن بذر در میدان مغناطیسی موجب افزایش معنی دار ماده خشک به میزان 26 درصد نسبت به بذور عادی، شد. شدت میدان مغناطیسی نیز تاثیرمعنی داری بر ماده-خشک تولیدی داشت و میدان 150 میلی تسلا، 18 درصد بیشتر از میدان 100 میلی تسلا (01/0 p≤) موجب افزایش ماده خشک شد. تأثیر آبی که از میدان مغناطیسی عبور داده شده بود، بر روی میزان ماده خشک تولیدی نخود موثر (01/0 p≤) و در این تیمار در آخر فصل، ماده خشک تولید شده در نخود حدود 25 درصد افزایش یافت. اختلاف تیمارها با در اواخر فصل رشد و در 80 روز و 96 روز بعد از کاشت بیشترین مقدار بود. همچنین اعمال میدان مغناطیسی بر روی آب آبیاری و بذر نخود بترتیب منجر به افزایش 27 و 19 درصد عملکرد دانه شد.

کلمات کلیدی

آبیاری مغناطیسی ; عملکرد دانه; معادله سیگموئیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052754,
author = {قنبری, علی and محمودی, قدریه},
title = {بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum.L.) در شرایط آب و هوایی مشهد},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2016},
volume = {14},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-1472},
pages = {380--391},
numpages = {11},
keywords = {آبیاری مغناطیسی ; عملکرد دانه; معادله سیگموئیدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum.L.) در شرایط آب و هوایی مشهد
%A قنبری, علی
%A محمودی, قدریه
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2016

[Download]