اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی , 2015-09-07

عنوان : ( تغییرات مکانی و زمانی شوری در استان خراسان رضوی با استفاده از داده های رقومی )

نویسندگان: مینا شیروی , عادل سپهر , ابوالفضل مساعدی , ناصر پرویان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوره زایی یکی از عوامل مهم تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمه خشک است. پایش وضعیت فرآیند شورهزایی به منظور پیشگیری و کاهش تخریب سرزمین در این مناطق بسیار حائز اهمیت میباشد، از طرفی مطالعه در این زمینه با استفاده از روشهای سنتی و عملیات میدانی فرآیندی دشوار و هزینه بر است. در حال حاضر استفاده از داده های سنجش از دوری امکان ارزیابی دقیقتر و سریعتر فرآیند شوره زایی را فراهم نموده است. در این راستا شاخصهای سنجش از دوری مختلفی جهت ارزیابی وضعیت شوره زایی ارائه گردیده است. هدف از این مطالعه ارزیابی وضعیت و تغییرات شوره زایی استان خراسان رضوی با استفاده از تکنیکهای سنجش از دوری میباشد. به این منظور میزان شوری سطح خاک با استفاده از شاخص شوری برای سال 2991 SI برای سال 2913 و شاخص BI و NDSI ،SI 2990 و 2913 برآورد گردید. سپس تغییرات مکانی و زمانی ،2992 شوری در دوره ی آماری 13 ساله مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشاندهنده کاهش 22 درصدی سطوح تحت تاثیر شوری زیاد و افزایش 0 درصدی و 11 درصدی شوری متوسط و کم در استان خراسان رضوی بوده است.

کلمات کلیدی

, تصاویر ماهوارهای, پایش شوره زایی, شاخص , BI و NDSI , SI, استان خرسان رضوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052760,
author = {شیروی, مینا and سپهر, عادل and مساعدی, ابوالفضل and پرویان, ناصر},
title = {تغییرات مکانی و زمانی شوری در استان خراسان رضوی با استفاده از داده های رقومی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تصاویر ماهوارهای، پایش شوره زایی، شاخص ،BI و NDSI ، SI، استان خرسان رضوی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات مکانی و زمانی شوری در استان خراسان رضوی با استفاده از داده های رقومی
%A شیروی, مینا
%A سپهر, عادل
%A مساعدی, ابوالفضل
%A پرویان, ناصر
%J اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
%D 2015

[Download]