پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (211-236)

عنوان : ( شناسایی عوامل غیرآموزشی موثر بر بکارگیری آموزش ها در سازمان: محیط سازمان و عوامل فراسازمانی )

نویسندگان: حمیده لطفی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله حاضر شناسایی عواملی است که به¬طور مستقیم از برنامه آموزش و نحوه اجرای آن نشأت نمی¬گیرد اما ذیل دو دسته «محیط سازمان» و «عوامل فراسازمانی»، بر بکارگیری آموزش¬ها در سازمان اثر می¬گذارند. یافته¬های این مقاله با استفاده از پژوهشی به دست آمد که با رویکرد کیفی و با روش مطالعه موردی اکتشافی انجام شد. واحد تحلیل پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 بود. برای جمع¬آوری داده¬ها، 34 تن شامل 13 مدیر، 12 استاد و 9 تن از کارمندان به¬عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار پژوهش مصاحبه باز و نیمه ساختار یافته بود. یافته¬ها نشان داد که در مجموع عوامل موثر بر بکارگیری آموزش¬ها در دانشگاه، ذیل عوامل مربوط به محیط سازمان شامل 8 عامل: فضای بکارگیری آموزش، حمایت مدیر و همکاران، پیامد بکارگیری، بسترسازی مناسب، تشویق در کار، فرهنگ سازمان، تضمین اشتغال و مطالبات سازمان و عوامل فراسازمانی 3 عامل: انتظارات جامعه، منزلت اجتماعی و روند سریع رشد علم و تکنولوژی می¬باشند. در مجموع می¬توان این عوامل را برای یادگیری فراگیران در آموزش¬های سازمانی مورد¬نظر قرار داد. توجه به این عوامل می¬تواند سازمان¬ها را در تحقق هدف «بکارگیری آموزش»، یا «انتقال آموخته¬ها به میدان عمل» که دغدغه همیشگی مدیران و یک شاخص اصلی برای سنجش اثربخشی آموزش است، یاری نماید.

کلمات کلیدی

, آموزش ضمن¬خدمت, بکارگیری آموزش, انتقال یادگیری, عوامل محیطی, بهسازی منابع انسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052761,
author = {لطفی, حمیده and آهنچیان, محمدرضا and کرمی, مرتضی},
title = {شناسایی عوامل غیرآموزشی موثر بر بکارگیری آموزش ها در سازمان: محیط سازمان و عوامل فراسازمانی},
journal = {پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-6977},
pages = {211--236},
numpages = {25},
keywords = {آموزش ضمن¬خدمت، بکارگیری آموزش، انتقال یادگیری، عوامل محیطی، بهسازی منابع انسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی عوامل غیرآموزشی موثر بر بکارگیری آموزش ها در سازمان: محیط سازمان و عوامل فراسازمانی
%A لطفی, حمیده
%A آهنچیان, محمدرضا
%A کرمی, مرتضی
%J پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی
%@ 2228-6977
%D 2016

[Download]