تحقیقات منابع آب ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2015-11) , صفحات (1-15)

عنوان : ( مقایسه سازماندار روش‌های زمین آماری برای برآورد شوری آب زیرزمینی در مناطق کویری مطالعه موردی: دشت فیض آباد- مه ولات )

نویسندگان: احسان بهرامی جوین , سیدمحمود حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تغییرات مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی بدون در نظر گرفتن ارتباط مکانی و موقعیت فضایی آن‌ها امکان پذیر نبوده و در نتیجه استفاده از روش‌های زمین آمار جهت بررسی این تغییرات ضروری می‌باشد. در پژوهش حاضر با توجه به تغییرات مکانی و زمانی قابل توجه شوری در دشت فیض آباد- مه ولات، اطلاعات شوری (EC) چاه‌های بهره برداری منطقه بین سالهای آبی 1386 الی 1391 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند تا روش مناسب زمین آمار برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در منطقه مشخص شود. گرچه مقادیرEC در زمان و مکان تغییر می کنند، اطلاعات متوسط سالانه برای تجزیه و تحلیل مکانی اطلاعات انتحاب شدند. پس از پردازش اولیه اطلاعات و با توجه به ویژگی‌های روش‌های مختلف زمین آمار و با تکیه بر نتایج تحقیقات گذشته، شش روش زمین آمار شامل انواع کریجینگ معمولی و عمومی مناسب شرایط (کریجینگ معمولی بدون حذف روند، کریجینگ معمولی و عمومی با حذف روند توسط تابع خطی و تابع درجه دو ) و روش کریجینگ بیزی تجربی موسوم به روش EBK مورد مقایسه قرار گرفتند. با توجه به پارامترهای متعدد روش‌های مختلف کریجینگ، یک فرآیند منظم چند مرحله‌ای جهت بهینه سازی پارامترها و انتخاب مدل برتر، با ترکیب روش‌ها و پارامترهای مختلف (390 ترکیب) معرفی و به کار گرفته شد. با استفاده از اعتبار سنجی متقابل و با توجه به یک معیار آماری تعریف شده که دو معیار متداول خطا را ترکیب می کند، مدل‌های برتر انتخاب و به منظور آنالیز حساسیت و تطابق با واقعیت‌های میدانی منطقه بررسی بیشتر شدند. جهت اطمینان از انتخاب روش برتر، مراحل یاد شده هم برای سال اول و هم برای سال آخر دارای اطلاعات (سال های آبی 1386 و 1391) استفاده شدند. نتایج، نشان دهنده کارایی و دقت بالاتر روش EBK نسبت به سایر روش‌ها بود. علاوه بر این نقشه‌های تولید شده، بر بالا بودن میزان شوری در مرزهای شمالی، جنوبی و غربی دلالت کرده و پیشروی محسوس شوری از مرزهای غربی را با گذشت زمان نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, شوری, زمین آمار, کریجینگ بیزی تجربی, اعتبار سنجی متقابل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052762,
author = {بهرامی جوین, احسان and حسینی, سیدمحمود},
title = {مقایسه سازماندار روش‌های زمین آماری برای برآورد شوری آب زیرزمینی در مناطق کویری مطالعه موردی: دشت فیض آباد- مه ولات},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2015},
volume = {11},
number = {2},
month = {November},
issn = {1735-2347},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {شوری، زمین آمار، کریجینگ بیزی تجربی، اعتبار سنجی متقابل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه سازماندار روش‌های زمین آماری برای برآورد شوری آب زیرزمینی در مناطق کویری مطالعه موردی: دشت فیض آباد- مه ولات
%A بهرامی جوین, احسان
%A حسینی, سیدمحمود
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2015

[Download]