چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2015-11-11

عنوان : ( بررسی تاثیر هندسه بر ظرفیت گذردهی سرریزهای غیر خطی )

نویسندگان: فرید جامی فر , محمود فغفور مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای عبور آب های اضافی از بالادست به پایین دست در سدها از سازه ای به نام سرریز استفاده می شود. این سرریزها دارای تاج غیر خطی بوده و دبی عبوری از این سرریزها بیشتر از سرریز مستقیم خواهد بود. در این پژوهش با استفاده از مدل عددی به بررسی هیدرولیک جریان در سرریز با پلان مثلثی، ذوزنقه و منحنی شکل پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده تطابق مناسب بین داده های عددی و آزمایشگاهی و وجود ضریب همبستگی 0.98 می باشد. در یک هد ثابت نیز مقدار دبی در سرریز مثلثی با زاویه کمتر، بیشترین مقدار را دارد. همچنین مقدار هد روی سرریز برای مدل با پلان مثلثی از دو مدل دیگر پلان ذوزنقه ای و منحنی شکل در یک دبی ثابت بیشتر می باشد.

کلمات کلیدی

, سرریز کنگره ای, ظرفیت گذردهی, مدل عددی, ضریب همبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052773,
author = {جامی فر, فرید and فغفور مغربی, محمود},
title = {بررسی تاثیر هندسه بر ظرفیت گذردهی سرریزهای غیر خطی},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2015},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {سرریز کنگره ای، ظرفیت گذردهی، مدل عددی، ضریب همبستگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر هندسه بر ظرفیت گذردهی سرریزهای غیر خطی
%A جامی فر, فرید
%A فغفور مغربی, محمود
%J چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2015

[Download]