اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( بررسی کاربرد توابع پیش پردازش شبکه های عصبی Matlab در تعیین تنش برشی در کانالهای باز )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکههای عصبی توانایی محاسبه و تقریب هر تابع حساابی و منطقای را دارناد، مشاروب بار اینکاه پارامترهاای ورودی مربوب به شبکه عصبی، به درستی و بهینه تعریف گردند. از اعمالی که معمولاً محققاا بارای اساتااده از شبکههای عصبی روی دادههای ورودی انجام میدهند، نرمال سازی دادهها میباشد تا دادههای خام باه باازه -1،1 [ محدود گردد که این کار معمولا با تقسیم دادههای ورودی بر داده حداکثر انجام میگیارد. ایان عما [ برای استااده از شبکههای عصابی، ساه ناوت تاابع پایش MATLAB پیش پردازش نامیده میشود. اما نرم افزار پردازش در اختیار کاربرا قرار میدهد. در این مقاله، این سه تابع با استااده از دادههای تنش برشی موضعی با هم مقایسه میگردند.

کلمات کلیدی

, شبکههای عصبی, توابع پیشپردازش متلب, تنش برشی, مقاطع کانال های روباز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052776,
author = {خداشناس, سعیدرضا},
title = {بررسی کاربرد توابع پیش پردازش شبکه های عصبی Matlab در تعیین تنش برشی در کانالهای باز},
booktitle = {اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شبکههای عصبی، توابع پیشپردازش متلب، تنش برشی، مقاطع کانال های روباز.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کاربرد توابع پیش پردازش شبکه های عصبی Matlab در تعیین تنش برشی در کانالهای باز
%A خداشناس, سعیدرضا
%J اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]