اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (21), شماره (9), سال (2015-9) , صفحات (69-94)

عنوان : ( رابطه توسعه مالی منطقه‌ای و رشد اقتصادی (تحلیل مبتنی بر داده‌های تابلویی) )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , حسن رضایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه بازارهای مالی به عنوان یکی از عوامل مهم در فرایند رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. هدف این مقاله، مطالعه رابطه بین توسعه مالی منطقه‌ای و رشد اقتصادی است. برای این منظور با استفاده از آمارهای استانی طی سال‌های 1390-1379 به‌صورت ترکیبی از تکنیک هم انباشتگی پانل برای آزمون و تخمین رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها استفاده شده است. برای مطالعه جهت علیت کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرها، مدل تصحیح خطای برداری تخمین زده شد و برای مطالعه میزان اثرگذاری هرکدام از متغیرها بر تغییرات متغیرهای دیگر در بلندمدت و رفتار پویای متغیرهای الگو، تجزیه واریانس و تابع عکس‌العمل آنی بررسی شد. نتایج نشان دهنده وجود روابط تعادلی بلندمدت بین متغیرهاست. در کوتاه‌مدت از متغیر توسعه بورس به متغیر توسعه بانکی رابطه علیت وجود ندارد، اما در مورد سایر متغیرها در کوتاه‌مدت و بلندمدت رابطه علیت دو طرفه وجود دارد. در بلندمدت نوسانات مربوط به تولید ناخالص داخلی عمدتاً توسط تولید ناخالص داخلی (70/59%)، تکانه‌های مربوط به بخش بورس (74/29%)، بیمه (07/10%) و مقدار ناچیزی توسط متغیر توسعه بانکی (49/0%) توضیح داده می‌شود. کلیدواژه¬ها: رشد اقتصادی، توسعه مالی، داده‌های تابلویی، تصحیح خطای برداری

کلمات کلیدی

, توسعه مالی منطقه ای, رشد اقتصادی, علیت کوتاهمدت و بلند مدت, پانل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052795,
author = {سلیمی فر, مصطفی and رضایی, حسن},
title = {رابطه توسعه مالی منطقه‌ای و رشد اقتصادی (تحلیل مبتنی بر داده‌های تابلویی)},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2015},
volume = {21},
number = {9},
month = {September},
issn = {2251-7790},
pages = {69--94},
numpages = {25},
keywords = {توسعه مالی منطقه ای- رشد اقتصادی- علیت کوتاهمدت و بلند مدت- پانل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه توسعه مالی منطقه‌ای و رشد اقتصادی (تحلیل مبتنی بر داده‌های تابلویی)
%A سلیمی فر, مصطفی
%A رضایی, حسن
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2015

[Download]