اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (22), شماره (10), سال (2015-11) , صفحات (140-161)

عنوان : ( ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار )

نویسندگان: مسعود همایونی فر , سید محمدجواد رزمی , آمنه زارع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف مناطق برای دست یابی به توسعه ی پایدار نوعی ضرورت جهت ارائه ی طرح ها و برنامه ها محسوب می شود. توسعه پایدار دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی -کالبدی است که در هر بعد شاخص هایی به صورت منتخب با توجه به ادبیات توسعه پایدار و شاخص¬های ارائه شده توسط کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد، در نظر گرفته شده است. با توجه به اهمیت موضوع توسعه پایدار در سطح جهانی و نیز در سطح مناطق، هدف اصلی این مقاله، تعیین سطح توسعه یافتگی و اولویت ¬بندی توسعه شهرستان¬های استان خراسان رضوی، بر اساس شاخص¬های توسعه پایدار است. برای دستیابی به اهداف مورد نظر این مقاله، از روش های تحلیل عاملی، شاخص ناموزونی موریس، امتیاز استاندارد شده و رگرسیون استفاده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر این است که بین شاخص¬های انتخابی توسعه پایدار در 27 شهرستان استان خراسان رضوی، تفاوت و نابرابری وجود دارد. در تمامی روش¬های مورد بررسی در این مطالعه، شهرستان¬های خوشاب، زاوه و تخت جلگه محروم شناخته شدند.

کلمات کلیدی

, تحلیل عاملی, توسعه پایدار, خراسان رضوی, شاخص های توسعه پایدار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052807,
author = {همایونی فر, مسعود and رزمی, سید محمدجواد and زارع, آمنه},
title = {ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2015},
volume = {22},
number = {10},
month = {November},
issn = {2251-7790},
pages = {140--161},
numpages = {21},
keywords = {تحلیل عاملی، توسعه پایدار، خراسان رضوی، شاخص های توسعه پایدار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار
%A همایونی فر, مسعود
%A رزمی, سید محمدجواد
%A زارع, آمنه
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2015

[Download]