کشاورزی بوم شناختی, دوره (5), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (47-62)

عنوان : ( ارزیابی تاثیر تلقیح کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی دو رقم گندم در تناوب با یونجه )

نویسندگان: حسین زارع , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی و ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم در پاسخ به کاربرد کودهای زیستی (بیولوژیک)، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 90-1389 به­ صورت اسپلیت پلات- فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. عامل اصلی آزمایش شامل کشت در زمین آیش و کشت پس از برداشت یونجه در کرت­های اصلی و عامل­ های فرعی رقم در دو سطح (فلات و پارسی) و کودهای زیستی در چهار سطح (نیتروکسین، میکوریزا (قارچ­ ریشه)، نیتروکسین و میکوریزا و شاهد) در کرت­های فرعی قرار گرفتند. صفات اندازه گیری شده شامل شاخص سطح برگ، ماده خشک، سرعت رشد نسبی، ارتفاع بوته، شمار پنجه و عدد کلروفیل متر (سبزینه سنج)، عملکرد و اجزای عملکرد، شاخص برداشت و میزان گلوتن دانه گندم بود. نتایج نشان داد که تناوب بر همه­ ی صفات مورد بررسی به جز شاخص برداشت تاثیر معنی­ داری داشت. از بین دو رقم مورد بررسی رقم پارسی از نظر ارتفاع بوته و عملکرد دانه برتری نشان داد و این در حالی است که تفاوت معنی­داری از نظر میزان گلوتن بین دو رقم وجود ندارد. همچنین کودهای زیستی باعث افزایش سطح برگ، روند تجمع ماده خشک و سرعت رشد محصول شدند. تاثیر کودهای زیستی نیز بر عدد کلروفیل متر، عملکرد دانه، شمار دانه در سنبله و میزان گلوتن معنی ­دار بود. در حالی­که کودهای زیستی بر ارتفاع بوته، شمار پنجه بارور، عملکرد ماده خشک و عملکرد کاه تاثیر معنی ­داری نداشتند. بیشترین عملکرد دانه در رقم پارسی و تیمار مخلوط نیتروکسین- میکوریزا در تناوب با یونجه به میزان 435 گرم در متر مربع بود.

کلمات کلیدی

, تناوب, ازتوباکتر, کشاورزی اکولوژیک (بوم شناختی ), گلوتن, میکوریزا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052814,
author = {زارع, حسین and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {ارزیابی تاثیر تلقیح کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی دو رقم گندم در تناوب با یونجه},
journal = {کشاورزی بوم شناختی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6824},
pages = {47--62},
numpages = {15},
keywords = {تناوب، ازتوباکتر، کشاورزی اکولوژیک (بوم شناختی )، گلوتن، میکوریزا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تاثیر تلقیح کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی دو رقم گندم در تناوب با یونجه
%A زارع, حسین
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J کشاورزی بوم شناختی
%@ 2251-6824
%D 2015

[Download]