دومین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14

عنوان : ( مدلی جدید برای شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک (MGGP) چند ژنی )

نویسندگان: جعفر بلوری بزاز , دانیال محمدزاده شادمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارائه میکند. برنامهنویسی ژنتیک (MGGP) این مقاله مدل جدیدی برای پیش بینی شاخص فشردگی خاکهای رس با استفاده از روش برنامه نویسی ژنتیک چند ژنی ( PL ) حد خمیری ،( LI ) چند ژنی یک مدل غیر خطی است که برنامه نویسی ژنتیک استاندارد را با رگرسیون کلاسیک ادغام میکند. مدل ارائه شده به حد روانی بستگی دارد. چندین نتایج آزمایشگاهی برای خاکهای ریزدانه برای توسعه مدل استفاده شده است. معیارهای مختلفی برای بررسی اعتبار مدل ( e و نسبت تخلخل ( 0 در نظر گرفته شده است. در این مقاله به صورت پارامتریک، مدل مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار گرفته شده است. ضرایب تعیین پیش بینی برای دادههای آموزش و نسبت به سایر روشهای محاسبات نرم موجود و معادلات تجربی می باشد.

کلمات کلیدی

, مدل جدید, شاخص فشردگی خاک, برنامه نویسی ژنتیک چند ژنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052815,
author = {بلوری بزاز, جعفر and محمدزاده شادمهری, دانیال},
title = {مدلی جدید برای شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک (MGGP) چند ژنی},
booktitle = {دومین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی},
year = {2015},
location = {قم, ايران},
keywords = {مدل جدید، شاخص فشردگی خاک، برنامه نویسی ژنتیک چند ژنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلی جدید برای شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک (MGGP) چند ژنی
%A بلوری بزاز, جعفر
%A محمدزاده شادمهری, دانیال
%J دومین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی
%D 2015

[Download]