زبان و ادبیات عربی, دوره (7), شماره (13), سال (2016-6) , صفحات (29-57)

عنوان : ( بازخوانی سفر قهرمان در داستان هفتخوان رستم و معلقه ی عنتره بن شداد عبسی )

نویسندگان: احمد رضا حیدریان شهری , منصوره حاجی هادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داستان سفر قهرمان و گذشتن از مراحل دشوار برای نیل به مقصودی معین و بخشیدن رهآورد این سفر پر مخاطره به یاران، کهن الگویی است که ژوزف کمبل(1987-1904)، اسطورهشناس آمریکایی را بر آن داشت تا با بررسی شواهدی متعدد از قصه ها و افسانه های جهان مختلف، طرح جامعی را به شیوه رایج ساختارگرایان، برای ارایه نمایه بنیادین کهن الگوی سفر قهرمان، ارایه نماید. مفروض بر اینکه بررسی وانطباق این الگو با داستان های ملل، با تفاوتها و شباهتهایی در سیر ساختاری مواجه خواهد شد. باهدف تبیین همگونی های و نا همگونی های ساختار این الگو با سفر قهرمانی در داستان «هفت خوان رستم» از شاهنامه فردوسی و «معلقه عنتره بن شداد» از شاعران عصر جاهلی عرب(نجد،525م.)، به بررسی ویژگیها و صفات کهن الگوهای مربوط با روش توصیفی- تحلیلی به لحاظ نقد کهن الگویی می پردازد. این جستار،با ارایه نشانه های حماسی و بازگویی نشانه های قهرمانی در سروده عنتره و موارد قابل انطباق ساختار آن با سفر قهرمانی (الگوی یگانه کمبل) ،طی مطالعة ارتباطات متقابل دو اثر، به این شیوه، این نتیجه را نشان می دهد که ساختار این الگو، در هر دو اثر، خود را در قالبی جدید،با وجود تفاوت ها و شباهت ها تکرار می کند.

کلمات کلیدی

, : کهن الگو, سفر قهرمان, هفتخوان رستم, معلقه عنتره.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052818,
author = {حیدریان شهری, احمد رضا and حاجی هادیان, منصوره},
title = {بازخوانی سفر قهرمان در داستان هفتخوان رستم و معلقه ی عنتره بن شداد عبسی},
journal = {زبان و ادبیات عربی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {13},
month = {June},
issn = {2008-7217},
pages = {29--57},
numpages = {28},
keywords = {: کهن الگو، سفر قهرمان، هفتخوان رستم، معلقه عنتره.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوانی سفر قهرمان در داستان هفتخوان رستم و معلقه ی عنتره بن شداد عبسی
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%A حاجی هادیان, منصوره
%J زبان و ادبیات عربی
%@ 2008-7217
%D 2016

[Download]