پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی, دوره (15), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (25-42)

عنوان : ( نقد و بررسی کتاب انگلیسی پایه هفتم از دیدگاه مدل تحولی– تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط )

نویسندگان: رضا پیش قدم , زهرا رستمی سرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتاب درسی یکی از مهمترین مراجع و منابع یادگیری دانش آموزان در هر نظام آموزشی است و در ایران نیز یکی از مهمترین نقش ها را در برنامه درسی ایفا می کند. در این مطالعه میکوشیم به صورت کیفی، نقش کتاب انگلیسی پایه هفتم در کیفیت یادگیری دانشآموزان را بررسی کنیم. ارزیابی صوری، ارزیابی محتوایی، و میزان رضایت - (emotionalize language) بررسی ایجاد حس هیجانی با واژگان مندی دانش آموزان و معلمان پایه هفتم از کتاب مذکور از جمله اهداف این تحقیق هستند. از این رو، از 60 دانشآموز کلاس هفتم و 10 معلم زبان انگلیسی پایه هفتم مدرسه دخترانه دولتی بعثت در شرق تهران خواسته شد تا در مصاحبه ای در این خصوص شرکت نمایند. نتایج مصاحبهها حاکی از عملکرد ضعیف کتاب در ایجاد حس هیجانی با واژگان و تصاویر است. در پایان، راهکارهایی برای ارتقای سطح کیفی و حس هیجانی واژگان و تصاویر کتاب جدید التألیف پایه هفتم ارائه کرده - ایم.

کلمات کلیدی

, مدل تحولی تفاوت های مبتنی بر ارتباط , ایجاد حس هیجانی با زبان, مصاحبه, کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052824,
author = {پیش قدم, رضا and رستمی سرابی, زهرا},
title = {نقد و بررسی کتاب انگلیسی پایه هفتم از دیدگاه مدل تحولی– تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط},
journal = {پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی},
year = {2015},
volume = {15},
number = {3},
month = {December},
issn = {1605-9212},
pages = {25--42},
numpages = {17},
keywords = {مدل تحولی تفاوت های مبتنی بر ارتباط ، ایجاد حس هیجانی با زبان، مصاحبه، کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی کتاب انگلیسی پایه هفتم از دیدگاه مدل تحولی– تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط
%A پیش قدم, رضا
%A رستمی سرابی, زهرا
%J پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
%@ 1605-9212
%D 2015

[Download]