بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (19), شماره (67), سال (2015-1) , صفحات (21-29)

عنوان : ( اثر ضد میکروبی آلوئه ورا و کیتوزان در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: محبت محبی , بهروز علی زاده بهبهانی , الهام انصاری فر , محمد نوشاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به این که بیماریهای عفونی و مسمومیت زا طیف وسیعی از بیماریها را تشکیل میدهند و از سویی شمار سوشهای میکروبی مقام به آنتی بیوتیکها هر روز بیش تر میشوند، لذا نیاز به مواد ضد میکروبی طبیعی جدید و کم خطر به شدت مورد نیاز میباشد. هدف از این پژوهش تعیین اثر ضد میکروبی آلوئه ورا و کیتوزان بر باکتریهای استرپتوکوکوس پیوژنز PTCC ،1447کلبسیلا پنومونیه ،PTCC 1053استافیلوکوکوس اورئوس PTCC 1337و اشرشیا کلی PTCC 1330و مقایسه آن با آنتیبیوتیکهای رایج درمانی میباشد. روشکار: از آزمون انتشار دیسک به روش کربی - بوئر برای ارزیابی فعالیت ضد میکروبی استفاده گردید. حداقل غلظت مهارکنندگی ) (MICو حداقل غلظت کشندگی ) (MBCبا استفاده از روش Serial Dilution Methodو طبق استاندارد NCCLSتعیین گردید. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه ) (ANOVAانجام شد. یافتهها: بیش ترین قطر هاله عدم رشد در غلظت 10mg/mlمربوط به باکتری استرپتوکوکوس پیوژنز و کم ترین قطر هاله در این غلظت مربوط به باکتری گرم منفی کلبسیلا پنومونیه بود. MICآلوئه ورا برای باکتریهای استرپتوکوکوس پیوژنز، کلبسیلا پنومونیه، استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی به ترتیب 4 ،8 ،2و 8میلیگرم بر میلیلیتر و MBCنیز در خصوص آنها به ترتیب ،16 ،4 8و 8میلیگرم بر میلیلیتر بود. MICکیتوزان برای باکتریهای استرپتوکوکوس پیوژنز، کلبسیلا پنومونیه، استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی به ترتیب 4 ،4 ،2و 8میلیگرم بر میلیلیتر و MBCنیز در خصوص آنها به ترتیب 8 ،8 ،2و 8میلیگرم بر میلیلیتر بود نتیجهگیری: آلوئه ورا و کیتوزان در مقایسه با آنتی بیوتکهای رایج درمانی در شرایط آزمایشگاهی اثر بازدارندگی بیشتری روی برخی سویههای مورد مطالعه داشت

کلمات کلیدی

, آلوئه ورا, کیتوزان, بیماریهای عفونی, مقاومت آنتی بیوتیکی, هاله عدم رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052826,
author = {محبی, محبت and علی زاده بهبهانی, بهروز and انصاری فر, الهام and نوشاد, محمد},
title = {اثر ضد میکروبی آلوئه ورا و کیتوزان در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {بیماری های عفونی و گرمسیری ایران},
year = {2015},
volume = {19},
number = {67},
month = {January},
issn = {1680-0192},
pages = {21--29},
numpages = {8},
keywords = {آلوئه ورا، کیتوزان، بیماریهای عفونی، مقاومت آنتی بیوتیکی، هاله عدم رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ضد میکروبی آلوئه ورا و کیتوزان در شرایط آزمایشگاهی
%A محبی, محبت
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A انصاری فر, الهام
%A نوشاد, محمد
%J بیماری های عفونی و گرمسیری ایران
%@ 1680-0192
%D 2015

[Download]