ماشین بینایی و پردازش تصویر, دوره (1), شماره (2), سال (2014-1) , صفحات (39-55)

عنوان : ( مروری بر سیستم های تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو از دیدگاه ساختار سلسله مراتب معنایی در تولید فیلم )

نویسندگان: محمدحسین سیگاری , حمید سلطانیان زاده , حمیدرضا پوررضا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم های تحلیل معنایی ویدیو به دست های از سیستم ها اطلاق می شود که نوعی ابزار هوشمند جهت بررسی و تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو می باشند. بررسی و دسته بندی این سیستم ها می تواند از دیدگاه های مختلف انجام شود. در این مقاله سعی شده بر اساس یک ساختار سلسله مراتبی که از نحوه تولید فیلم توسط یک فیلم ساز برگرفته شده است، سیستم های تحلیل معنایی ویدیو از نظر شکاف معنایی میان ویژگی های سطح پایین و مفاهیم سطح بالا مورد بررسی قرار گیرند. به این ترتیب، پس از معرفی سیستم های تحلیل معنایی ویدیو، دو چالش اصلی در این سیستم ها مطرح می شود: شکاف حسگری و شکاف معنایی. پس از آن با ارائه یک ساختار سلسله مراتبی مبتنی برنحوه ساخت فیلم،چگونگی کاهش شکاف معنایی در سیستم های تحلیل ویدیو مورد بررسی قرار گرفته و تحقیقات انجام شده در این زمینه مرور می شود. بر اساس این ساختار، سیستم های تحلیل ویدیو در سه سطح دسته بندی و مرور می شوند: پردازش فریم ها، استخراج محتوا و استخراج معنا. در نهایت مشکلات و مسائل باز در سیستم های کنونی تحلیل معنایی ویدیو بازگو می گردد. مهمترین مشکلات در این زمینه عبارتند از: تنوع رویدادها و مفاهیم در یک ویدیو، امکان وجود معانی و مفاهیم متعدد برای یک رویداد معین، پردازش های بلندمدت برای استخراج معانی و مفاهیم و استفاده و ترکیب داد ه های چندنوعی. به این ترتیب، با مروری بر مقالات، مسیرهای تحقیقاتی فعلی و مشکلات پیشرو در زمینه سیستم های تحلیل معنایی ویدیو معرفی خواهد شد.

کلمات کلیدی

آشکارسازی رویداد؛ استخراج مفهوم؛ تحلیل معنایی ویدیو؛ ساختار معنایی سلسله مراتبی؛ شکاف معنایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052830,
author = {محمدحسین سیگاری and حمید سلطانیان زاده and پوررضا, حمیدرضا},
title = {مروری بر سیستم های تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو از دیدگاه ساختار سلسله مراتب معنایی در تولید فیلم},
journal = {ماشین بینایی و پردازش تصویر},
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {January},
issn = {2383-1197},
pages = {39--55},
numpages = {16},
keywords = {آشکارسازی رویداد؛ استخراج مفهوم؛ تحلیل معنایی ویدیو؛ ساختار معنایی سلسله مراتبی؛ شکاف معنایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر سیستم های تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو از دیدگاه ساختار سلسله مراتب معنایی در تولید فیلم
%A محمدحسین سیگاری
%A حمید سلطانیان زاده
%A پوررضا, حمیدرضا
%J ماشین بینایی و پردازش تصویر
%@ 2383-1197
%D 2014

[Download]