پژوهش های بوم شناسی شهری, دوره (4), شماره (7), سال (2013-9) , صفحات (74-84)

عنوان : ( تحلیل فضایی قیمت مسکن مشهد با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , امیر اسدی , محمدمحسن رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، تحلیل توزیع فضایی قیمت مسکن در شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی بررسی شده است. حجم نمونه شامل 1000 مورد قیمت مسکن ویلایی و آپارتمانی است ) 628 مورد آپارتمانی و 372 ویلایی(. روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی است و از نرم افزار Arc GIS و برای بررسی ها، از روش های رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده است که در آن قیمت مسکن )ویلایی و آپارتمانی( به عنوان متغیر وابسته و تعداد 8 شاخص که شامل فاصله تا راههای ارتباطی ، فاصله تا سمت توسعه شهر و فاصله تا مراکز بهداشتی درمانی، فاصله تا شبکه های ارتباطی، فاصله تا سمت توسعه شهر، جمعیت نواحی، درآمد مردم در هریک از نواحی، درصد مساحت بافت فرسوده و درصد مساحت بافت حاشیه ای در هریک از نواحی به عنوان متغیر مستقل درنظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می دهد که میانگین قیمت مسکن در شهر مشهد به طورکلی 9200 هزار ریال است و به طور تفکیکی، قیمت آپارتمان 9000 هزار ریال و ویلا برابر 9400 هزار ریال است. اما تفاوت های بسیاری در نواحی مختلف شهر وجود دارد. از طرف دیگر، از مهم ترین عوامل مؤثر بر تعیین قیمت مسکن اعم از ویلایی و آپارتمانی، با توجه به نتایج حاصل از کاربرد رگرسیون چندمتغیره، تأثیر مثبت 2 متغیره (میانگین درامد مردم در هریک نواحی و فاصله تا شبکه های ارتباطی اصلی )بلوار و بزرگراه(( بر تعیین قیمت است که در برنامه ریزی مسکن باید مَدّ نظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, تحلیل فضایی, رگرسیون وزنی, جغرافیایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052833,
author = {رهنماء, محمدرحیم and اسدی, امیر and رضوی, محمدمحسن},
title = {تحلیل فضایی قیمت مسکن مشهد با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی},
journal = {پژوهش های بوم شناسی شهری},
year = {2013},
volume = {4},
number = {7},
month = {September},
issn = {2228-6306},
pages = {74--84},
numpages = {10},
keywords = {تحلیل فضایی، رگرسیون وزنی، جغرافیایی، مسکن،مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فضایی قیمت مسکن مشهد با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی
%A رهنماء, محمدرحیم
%A اسدی, امیر
%A رضوی, محمدمحسن
%J پژوهش های بوم شناسی شهری
%@ 2228-6306
%D 2013

[Download]