اندیشه مدیریت راهبردی, دوره (8), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (135-156)

عنوان : ( تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت‌های آن برای خط‌ مشی‌‌گذاری عمومی )

نویسندگان: سیدجعفر حسینی , محمدحسین مهدوی عادلی , سید محمدجواد رزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت‌های آن برای خط‌مشی‌‌گذاری عمومی تبیین نهادگرایان از حقوق مالکیت با نوع نگاه آنها به مفهوم دولت مدرن پیوند تنگاتنگی دارد و بر همین اساس، تبیین‌های نهادی از حقوق مالکیت ارتباط مستقیمی با الگوهای مختلف خط مشی گذاری عمومی خواهد داشت. در این میان، نهادگرایی استرم به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای نهادی سالیان اخیر، به جهت تفسیر منحصر به فرد خود از دولت مدرن، خط مشی گذاری حقوق مالکیت را از چنان تغییر ماهوی برخوردار کرده است که نتیجه آن، ارایه الگویی نوین از خط مشی گذاری عمومی موسوم به خودحکمرانی بوده است. به همین جهت، از آنجا که قابلیت‌ها و ظرفیت‌های الگوی نهادی مورد نظر در خط مشی گذاری‌های کشور ما، همچنان مغفول است، در این پژوهش سعی شده است تا با رویکردی توصیفی– تحلیلی، این الگوی خط مشی گذاری به عنوان رویکردی که نوآوری‌های منحصر به فرد آن سبب اعطای جایزه نوبل اقتصاد در سال 2009 به خانم استرم بود، تبیین شود. همان‌گونه که اشاره خواهد شد، در این الگوی خط مشی گذاری تفکیک سطوح مختلف خط مشی‌ گذاری از یکدیگر و واگذاری بخشی از حقوق حکمرانی به کنشگران حاضر در سطح‌ عملیاتی یک فعالیت‌ اقتصادی و اجتماعی، علاوه بر آنکه با مبانی الگوهای حکمرانی مدرن سازگاری بیشتری خواهد داشت، به واسطه تغییر الگوی تحصیل حقوق مالکیت توسط کنشگران اقتصادی و در نتیجه تغییر انگیزه‌‌های آنها سبب کاهش هزینه‌‌های مبادله در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

کلمات کلیدی

, خط مشی گذاری عمومی, اقتصاد نهادی, حقوق مالکیت, دولت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052839,
author = {حسینی, سیدجعفر and مهدوی عادلی, محمدحسین and رزمی, سید محمدجواد},
title = {تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت‌های آن برای خط‌ مشی‌‌گذاری عمومی},
journal = {اندیشه مدیریت راهبردی},
year = {2014},
volume = {8},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-0751},
pages = {135--156},
numpages = {21},
keywords = {خط مشی گذاری عمومی، اقتصاد نهادی، حقوق مالکیت، دولت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت‌های آن برای خط‌ مشی‌‌گذاری عمومی
%A حسینی, سیدجعفر
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A رزمی, سید محمدجواد
%J اندیشه مدیریت راهبردی
%@ 2008-0751
%D 2014

[Download]