ششمین کنگره پیشگامان پیشرفت , 2014-12-08

عنوان : ( بررسی تاثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران- صفحه 180 چکیده مقاله موجود است. )

نویسندگان: ریحانه عباسی سرمزده , مجید مظلومی , مصطفی کریم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی علل عقب ماندگی اقتصاد ایران از گذشته تا حال تدوین گردیده است. تجارت خارجی یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می باشد. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفتی تجارت خارجی برای این کشور در زمره راهبردی ترین عوامل توسعه اقتصادی قرار دارد. در نظریه های جدید اقتصادی و بخصوص الگوهای رشد درونزا، بیان می گردد که تجارت خارجی نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع اقتصادی افزایش می دهد و لذا از این جهت موجب رشد اقتصادی می گردد. در این مقاله پس از بررسی روند تجارت خارجی کشور ایران، تجربه سایر کشورهای اسلامی با رویکرد مقایسه ای آنان در تجارت خارجی بررسی می گردد و در انتها با تکیه بر جدیدترین نظریه های اقتصادی پیشنهادهای راهبردی جهت بهره بردن از تجارت خارجی در راستای بهبود شرایط اقتصادی ارائه می گردد. استفاده از نظریه های جدید اقتصادی، بررسی روند تجارت خارجی در ایران و همچنین تجربه سایر کشورهای اسلامی مبتنی بر رویکرد مقایسه ای از مهمترین ویژگی های این مقاله به شمار می رود.

کلمات کلیدی

صفحه 180 کتاب چکیده مقاله موجود است
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052840,
author = {عباسی سرمزده, ریحانه and مظلومی, مجید and کریم زاده, مصطفی},
title = {بررسی تاثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران- صفحه 180 چکیده مقاله موجود است.},
booktitle = {ششمین کنگره پیشگامان پیشرفت},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {صفحه 180 کتاب چکیده مقاله موجود است},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران- صفحه 180 چکیده مقاله موجود است.
%A عباسی سرمزده, ریحانه
%A مظلومی, مجید
%A کریم زاده, مصطفی
%J ششمین کنگره پیشگامان پیشرفت
%D 2014

[Download]