پژوهشنامه حقوق کیفری, دوره (6), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (65-84)

عنوان : ( بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا )

نویسندگان: سیدحسین حسینی , محمد مسعود ملازمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشگیری غیر کیفری، یکی از رویکردهای مهم سیاست جنایی محسوب میشود. پیشگیری وضعی به لحاظ تأثیر بر موقعیتهای جرمزا تأثیر بسزایی در کاهش بزهکاری دارد. مطالعه حقوق ایران و کنوانسیون مریدا، اهمیت این نوع پیشگیری را به خوبی مشخص مینماید. تکنیک های حفاظت از بزه دیده یا آماج بالقوه جرم، دشوار کردن ارتکاب جرم از طریق دشوار سازی دسترسی به آماج بالقوه و کنترل ابزار ارتکاب جرم و... موادی را در کنوانسیون مریدا و قوانین ایران به خود اختصاص دادهاند. با این همه فقدان نهاد تخصصی و قانون جامع و مانع در پیشگیری در حقوق ایران به خوبی احساس میشود و نیاز به این اقدامات را بیش از پیش نمایان میسازد.اما نیل به این منظور، ضرورت تطبیق جایگاه پیشگیری وض عی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا را نمایان تر میکند.موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, پیشگیری وضعی, فساد مالی, ارتشا, کنوانسیون مریدا, جرایم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052841,
author = {حسینی, سیدحسین and محمد مسعود ملازمیان},
title = {بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا},
journal = {پژوهشنامه حقوق کیفری},
year = {2015},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-2328},
pages = {65--84},
numpages = {19},
keywords = {پیشگیری وضعی، فساد مالی، ارتشا، کنوانسیون مریدا، جرایم اقتصادی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا
%A حسینی, سیدحسین
%A محمد مسعود ملازمیان
%J پژوهشنامه حقوق کیفری
%@ 2322-2328
%D 2015

[Download]