فرهنگ عمومی, دوره (1), شماره (1), سال (2000-1) , صفحات (32-46)

عنوان : ( تعارض های فرهنگی و تهدید وفاق اجتماعی )

نویسندگان: غلامرضا صدیق اورعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اشاره: نوشته حاضر از بررسی واژه وفاق آغاز می شود. در ادامه ا طرح نظر آگوست کنت ( به عنوان اولین جامعه شناسی که درباره وفاق اجتماعی به ارایه نظر پرداخت ) تاریخچه بحث درباره این پدیده اجتماعی از دیدگاه جامعه شناسان مورد نظر قرار می‌گیرد. در ادامه عناصر و عواملی تحلیل می شود که توافق را در گروههای اجتماعی به وجود می آورد و طبیعی است پرداختن به کجروی به عنوان عاملی در تخریب وفاق نیز از مباحث اصلی مقاله باشد. بررسی فرهنگ ایران وعوامل تهدید کننده وفاق اجتماعی در آن، بخش دیگر مقاله است که برخی از آنها به تعارض فرهنگی می انجامد . تبیین رابطه این تعارضات فرهنگی با عدم حصول وفاق اجتماعی پایان بخش مقاله است

کلمات کلیدی

, تعارض فرهنگی, وفاق اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052845,
author = {صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {تعارض های فرهنگی و تهدید وفاق اجتماعی},
journal = {فرهنگ عمومی},
year = {2000},
volume = {1},
number = {1},
month = {January},
issn = {****-0114},
pages = {32--46},
numpages = {14},
keywords = {تعارض فرهنگی، وفاق اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعارض های فرهنگی و تهدید وفاق اجتماعی
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J فرهنگ عمومی
%@ ****-0114
%D 2000

[Download]