حقوق پزشکی, دوره (1), شماره (3), سال (2008-1) , صفحات (13-46)

عنوان : ( مسئولیت کیفری متصدیان امور پزشکی )

نویسندگان: سیدحسین حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین مسئولیت کیفری متصدیان امور پزشکی فرع بر تشخیص مصادیق افراد شاغل در حرفه پزشکی و سایر حرف وابسته می باشد. لازم است این امور در مقررات کیفری نیز مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است فقدان اجتماع شرایط مقرر قانونی موجب انتفاء تعقیب کیفری خواهد شد. در حالیکه قوانین خاص پزشکی امکان تشخیث مسئولیت متصدیان امور پزشکی را فراهم نموده، در قلمرو مسئولیت کیفری به این امور به نحو مطلوب توجه نشده است. زیرا مسئولیت کیفری متصدیان امور پزشکی به دو دسته قابل تقسیم است مسئولیت کیفری عام و مسئولیت کیفری خاص. مسئولیت اخیر منوط به آن است که میان قوانین خاص پزشکی هماهنگی لازم وجود داشته باشد.

کلمات کلیدی

, متصدیان امور پزشکی, حرف پزشکیف مسئولیت کیفری عام, مسئولیت کیفری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052846,
author = {حسینی, سیدحسین},
title = {مسئولیت کیفری متصدیان امور پزشکی},
journal = {حقوق پزشکی},
year = {2008},
volume = {1},
number = {3},
month = {January},
issn = {2008-4390},
pages = {13--46},
numpages = {33},
keywords = {متصدیان امور پزشکی، حرف پزشکیف مسئولیت کیفری عام، مسئولیت کیفری خاص},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مسئولیت کیفری متصدیان امور پزشکی
%A حسینی, سیدحسین
%J حقوق پزشکی
%@ 2008-4390
%D 2008

[Download]