همایش ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزه کاری و بزه دیده گی کودکان و نوجوانان , 2014-02-13

عنوان : ( بررسی بازخوردهای متفاوت تقنینی در حوزه جرائم اطفال و نوجوانان )

نویسندگان: سیدحسین حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قوانین کیفری به لحاظ ویژگی های انحصاری خود، بازخودرهای کیفری خاصی را در خصوص اطفال و نوجوانان بزه کار اتخاذ می کنند، زیرا شرایط جسمی و روانی این گروه ایجاب می نماید تا رویکری حمایتی و هدفمندمحور گزینه های واکنش های کیفری قرار گیرد. این مهم در نظام کیفری ما نیز مورد توجه قرار گرفته است.اگرچه در ادوار مختلف قانون گذاریف خط مشی و ویکردی واحدی دنبال نشده است. در حالی که در ادوار تقنینی قبل از انقلاب گزینه ملاحظات حقوق عرفی مبنای اصلی قوانین کیفری حوزه اطفال بود، در دوره اول قانون گذاری پس از انقلاب، و دوره دوم ملاحظات فقهی ملاک قوانین مذکور واقع می شود که مبین دو سیاست کیفری متفاوت رقم می خورد. در دوره نوین قانون گذاری و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون گذار گزینه جدیدی را درد مورد مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان انتخاب می کند و با وجود پذیرش شباهت هایی با سوابق تقینینی، این بار یک نوع مدل ترکیبی را مورد شناسایی قرار می دهد. مراتبی که در این مقاله مورد بررسی واقع می شود.

کلمات کلیدی

, اطفال, بلوغ, رشد, مسئولیت کیفری, نوجوانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052855,
author = {حسینی, سیدحسین},
title = {بررسی بازخوردهای متفاوت تقنینی در حوزه جرائم اطفال و نوجوانان},
booktitle = {همایش ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزه کاری و بزه دیده گی کودکان و نوجوانان},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {اطفال، بلوغ، رشد، مسئولیت کیفری، نوجوانان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بازخوردهای متفاوت تقنینی در حوزه جرائم اطفال و نوجوانان
%A حسینی, سیدحسین
%J همایش ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزه کاری و بزه دیده گی کودکان و نوجوانان
%D 2014

[Download]