جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام, دوره (2), شماره (2), سال (2015-8) , صفحات (135-155)

عنوان : ( رویکرد تغییر فرهنگی و مدل برساخته «چرخه بسته کنش جمعی» در جوامع بهره‌مند از ارزش‌های بقا: مطالعه موردی مصر )

نویسندگان: سیدحسین اطهری , سیدعباس حسینی داورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از رویکردهای توسعه جوامع که اینگلهارت و ولزل، آن را تئوریزه‌کرده‌اند، تغییر فرهنگی، از ارزش‌های بقا به ارزش‌های ابراز وجود است. با تکیه بر نظریه تغییر فرهنگی، می‌توان جوامع را به دو دسته کشورهای «بهره‌مند از ارزش‌های بقا و بهره‌‌مند از ارزش‌های ابراز وجود» تقسیم‌کرد. نوشتار پیش رو، با توجه به درگیری‌ها و چالش‌های نظری و مفهومی درخصوص کنش جمعی و عدم یکسانی نظر در عنوان‌گذاری برخی رویدادهای مردمی، درپی پاسخگویی به این پرسش است که «گونه‌های کنش جمعی در جوامع بهره‌مند از ارزش‌های بقا چیستند و چه فرایندی را طی‌می‌کنند؟»؛ ارائه مدل برساخته «چرخه بسته کنش جمعی» برای جوامع بهره‌مند از ارزش‌های بقا، تلاشی در جهت پاسخگویی به پرسش این نوشتار خواهدبود که با استفاده از روش‌های تبیینی- تحلیلی انجام‌یافته‌است. در این مقاله، براساس مدل برساخته کنش جمعی، «مصر» به‌عنوان مطالعه موردی بررسی‌شده‌است.

کلمات کلیدی

, ارزش‌های بقا, ارزش‌های ابراز وجود, کنش جمعی, جنبش اجتماعی, مصر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052860,
author = {اطهری, سیدحسین and سیدعباس حسینی داورانی},
title = {رویکرد تغییر فرهنگی و مدل برساخته «چرخه بسته کنش جمعی» در جوامع بهره‌مند از ارزش‌های بقا: مطالعه موردی مصر},
journal = {جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام},
year = {2015},
volume = {2},
number = {2},
month = {August},
issn = {2252-0732},
pages = {135--155},
numpages = {20},
keywords = {ارزش‌های بقا، ارزش‌های ابراز وجود، کنش جمعی، جنبش اجتماعی، مصر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویکرد تغییر فرهنگی و مدل برساخته «چرخه بسته کنش جمعی» در جوامع بهره‌مند از ارزش‌های بقا: مطالعه موردی مصر
%A اطهری, سیدحسین
%A سیدعباس حسینی داورانی
%J جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
%@ 2252-0732
%D 2015

[Download]