رادار, دوره (3), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (57-72)

عنوان : ( تصویرسازی سریع در رادار دهانه ترکیبی نواری چرخشی )

نویسندگان: سید روح اله ثمره هاشمی شعبجره , سیدعلی رضا سیدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به تفاوت سابقه فاز سیگنال سمت و الگوی مهاجرت برد در رادار دهانه ترکیبی نواری گردشی نسبت به رادار با حرکت خطی، الگوریتم‌های تصویرسازی سامانه خطی در سامانه گردشی از کارایی لازم برخوردار نیست. در این مقاله با استفاده از تقریب معادله برد در سامانه گردشی، مدل سیگنال در حوزه فرکانس دوبعدی استخراج و یک الگوریتم تصویرسازی حوزه فرکانس با استفاده از رابطه حاصل پیشنهاد شده که با توجه به ثبات مسیر و سرعت حرکت آنتن، علاوه بر دقت از سرعت بالایی برخوردار است. شبیه‌سازی‌ها دقت این الگوریتم را در تشکیل تصویر اهداف در مختصات قطبی تأیید می‌کند. نشان داده شده درمورد اهداف با برد نزدیک به برد مرجع، می‌توان با حذف یک مرحله جبران فاز، حجم پردازش و سخت‌افزار مورد نیاز را کاهش داد. در نهایت مکان این اهداف تحت عنوان «ناحیه تصویرسازی سریع» با توجه به هندسه و مشخصات سامانه محاسبه گردیده است.

کلمات کلیدی

, رادار دهانه ترکیبی, رادار دهانه ترکیبی گردشی, الگوریتم تشکیل تصویر حوزه فرکانس, خطای فاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052861,
author = {ثمره هاشمی شعبجره, سید روح اله and سیدین, سیدعلی رضا},
title = {تصویرسازی سریع در رادار دهانه ترکیبی نواری چرخشی},
journal = {رادار},
year = {2015},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2345-4024},
pages = {57--72},
numpages = {15},
keywords = {رادار دهانه ترکیبی، رادار دهانه ترکیبی گردشی، الگوریتم تشکیل تصویر حوزه فرکانس، خطای فاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تصویرسازی سریع در رادار دهانه ترکیبی نواری چرخشی
%A ثمره هاشمی شعبجره, سید روح اله
%A سیدین, سیدعلی رضا
%J رادار
%@ 2345-4024
%D 2015

[Download]