آب و خاک, دوره (29), شماره (3), سال (2015-8) , صفحات (730-749)

عنوان : ( مدل‌سازی عملکرد گندم و جو دیم بر اساس شاخص‌های خشکسالی و متغیرهای هواشناسی )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , سمانه محمدی مقدم , محمد قبائی سوق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوسانات عوامل آب‌ و هوایی و تنش‌های حاصل از آن‌ها نقش مهمی در مقدار تولید محصولات کشاورزی به‌ویژه در شرایط دیم دارند. در این تحقیق ارتباط بین عملکرد محصولات گندم و جو دیم با متغیرهای آب و هوائی شامل: دمای حداقل، دمای میانگین، دمای حداکثر، بارندگی، تبخیروتعرق و شاخص‌های خشکسالی شامل: شاخص بارش استاندارد شده (SPI) و شاخص شناسائی خشکسالی (RDI) در ایستگاه‌های بجنورد، مشهد و بیرجند بررسی و مدل‌سازی گردید. با استفاده از روش تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (PCA) دوره‌های موثر بر تنش‌‌های آب‌ و هوایی و خشکی از میان 34 دوره‌ شامل 1، 2، 3، 4، 6 و 9 ماهه و دورة مرطوب انتخاب شده برای هر یک از متغیر‌ها تعیین گردیدند. نتایج نشان داد که در ایستگاه بجنورد برای برآورد عملکرد محصولات گندم و جو مدل‌های ساخته ‌شده بر اساس متغیرهای شاخص SPI، در ایستگاه مشهد مدل‌های ترکیبی و در ایستگاه بیرجند برای گندم مدل ترکیبی و برای جو مدل ساخته شده بر اساس شاخص RDI دارای بیش‌‌‌ترین دقت و صحت می‌باشند. بر اساس معادلات استخراج شده، در بجنورد تنش‌های ناشی از خشکسالی در دوره 4 ماهه منتهی به فروردین، مشهد 2 ماهه مهر و آبان و بیرجند 2 ماهه منتهی به اسفند و ماه خرداد بیش‌ترین تاثیر را بر عملکرد دارند. تنش‌های ناشی از حداقل و حداکثر دما در بجنورد در دوره‌های 9 ماهه منتهی به خرداد، مشهد 6 ماهه منتهی به خرداد و بیرجند 6 ماهه منتهی به اسفند بیش‌ترین تاثیر را بر عملکرد دارند.

کلمات کلیدی

, تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA), تنش دمایی, رگرسیون چند متغیره, شاخص شناسائی خشکسالی (RDI‌), عوامل آب و هوایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052881,
author = {مساعدی, ابوالفضل and محمدی مقدم, سمانه and محمد قبائی سوق},
title = {مدل‌سازی عملکرد گندم و جو دیم بر اساس شاخص‌های خشکسالی و متغیرهای هواشناسی},
journal = {آب و خاک},
year = {2015},
volume = {29},
number = {3},
month = {August},
issn = {2008-4757},
pages = {730--749},
numpages = {19},
keywords = {تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA)، تنش دمایی، رگرسیون چند متغیره، شاخص شناسائی خشکسالی (RDI‌)، عوامل آب و هوایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل‌سازی عملکرد گندم و جو دیم بر اساس شاخص‌های خشکسالی و متغیرهای هواشناسی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمدی مقدم, سمانه
%A محمد قبائی سوق
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2015

[Download]