پژوهش های فقهی, دوره (11), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (305-338)

عنوان : ( بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی) )

نویسندگان: سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سیدمحمدصادق قبولی درافشان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به‌وجود می‌آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می‌شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که در صورت تردید در مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط در موارد یادشده، از نظر فقهی و حقوقی چه اصلی امکان استناد دارد؟ این جستار با بررسی فقهی و حقوقی موضوع و نقد و بررسی نظرهای گوناگون فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که اگر تردید در مشروعیت شرط، ناشی از تردید در وجود حکم شرعی یا قانونی مخالف باشد، راه پایان دادن تردید، جاری کردن اصل نبود حکم شرعی و قانونی است. البته جریان اصل مزبور فقط هنگامی موجه است که با وجود جست‌وجوی کافی، حکم شرعی و قانونی مخالف یافت نشود. اما اگر تردید از ابهام در کیفیت جعل حکم شرعی و قانونی (الزامی یا عدم الزامی بودن حکم) ناشی شود، جریان اصل عدم نفوذ شرط اقوی به‌نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی

اصل آزادی قراردادی؛ اصل حاکمیت اراده؛ اصل صحت؛ اصل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت؛ اصل فساد شرط؛ اصل مثبت؛ مادۀ 10 قانون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052886,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and قبولی درافشان, سیدمحمدصادق},
title = {بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی)},
journal = {پژوهش های فقهی},
year = {2015},
volume = {11},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-8388},
pages = {305--338},
numpages = {33},
keywords = {اصل آزادی قراردادی؛ اصل حاکمیت اراده؛ اصل صحت؛ اصل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت؛ اصل فساد شرط؛ اصل مثبت؛ مادۀ 10 قانون مدنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی)
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A قبولی درافشان, سیدمحمدصادق
%J پژوهش های فقهی
%@ 2008-8388
%D 2015

[Download]