حسابداری مالی, دوره (6), شماره (23), سال (2014-10) , صفحات (43-66)

عنوان : ( بررسی تاثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمدحسین ودیعی نوقابی , امین رستمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تاثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده‎های 80 شرکت طی سال 1383 تا 1391 بررسی شده است. در این راستا یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین گردید و جهت آزمون فرضیه‌ها نیز از روش رگرسیون لجستیک و داده‌های تابلویی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مالکیت نهادی تاثیر مثبت معنی‌داری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام (متغیر نوسان پایین به بالا) دارد. لیکن با تقسیم مالکیت نهادی به فعال و غیر فعال، نتایج نشان می‌دهد که اثر مثبت مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام، ناشی از مالکیت نهادی غیرفعال است، و مالکان نهادی فعال نقش نظارتی در کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام دارند. به عبارت دیگر مالکیت نهادی فعال تاثیر منفی و مالکیت نهادی غیر فعال تاثیر مثبت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام (متغیر نوسان پایین به بالا) دارند.

کلمات کلیدی

, ریسک سقوط آتی قیمت سهام, مالکیت نهادی, مالکیت نهادی فعال, مالکیت نهادی غیرفعال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052887,
author = {ودیعی نوقابی, محمدحسین and رستمی, امین},
title = {بررسی تاثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {حسابداری مالی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {23},
month = {October},
issn = {2345-2617},
pages = {43--66},
numpages = {23},
keywords = {ریسک سقوط آتی قیمت سهام، مالکیت نهادی، مالکیت نهادی فعال، مالکیت نهادی غیرفعال.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A ودیعی نوقابی, محمدحسین
%A رستمی, امین
%J حسابداری مالی
%@ 2345-2617
%D 2014

[Download]