چشم انداز مدیریت دولتی, دوره (4), شماره (20), سال (2015-3) , صفحات (45-72)

عنوان : ( فرا‌محرک‌های سازمانی: نظریه‌ای داده‌بنیاد از تجهیز کارکنان با ظرفیت‌های مازاد سازمانی )

نویسندگان: سیما ساغروانی , سعید مرتضوی , محمد مهرآیین , فریبرز رحیم نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکایِ مفهوم «ظرفیت مازاد سازمانی»، زوایای گوناگون آن را در بستر حقیقیِ سازمان، شناسایی و تبیین کند. در این راستا از روش‌شناسیِ ظاهرشونده در نظریۀ داد‌بنیاد، استفاده شد و با اتکإ به اصل نمونه‌گیری نظری، 16 مصاحبه با مدیرانِ صنایع بخش خصوصیِ استان خراسان رضوی تا رسیدن به اشباع نظری، صورت گرفت. تجریه‌و‌تحلیل‌های انجام‌شده از طریق روش مقایسۀ مستمر در فرآیند کدگذاری حقیقی و نظری، 713 کد، 34 مفهوم و 6 مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش، پیرامون مقولۀ محوری، بات عنوان «فرا محرک‌های سازمانی» شد. مدل مربوطه به علل، عوامل همبسته، عوامل میانجی، اقتضائات و نتایج مربوط به مقولۀ محوریِ پژوهش و بستر مطالعه اشاره دارد؛ که در رویکرد ظاهرشونده به «خانوادۀ 6.سـی‌ها» مصطلح است. در مجموع، این پژوهش، زوایای جدیدی از مفهوم «ظرفیت‌های مازاد سازمانی» را شناسایی کرده و با تبیین نظریۀ «فر‌محرک‌های سازمانی»، برخی شکاف‌های موجود در رابطه با مفهوم «ظرفیت‌های مازاد سازمانی» را برطرف کرده و پرده از بسیاری ابهاماتِ آن پرده بر‌می‌دارد.

کلمات کلیدی

ظرفیت‌های مازاد سازمانی؛ منابع مازاد؛ نظریۀ داده بیناد؛ رویکرد ظاهر‌شونده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052895,
author = {ساغروانی, سیما and مرتضوی, سعید and مهرآیین, محمد and رحیم نیا , فریبرز},
title = {فرا‌محرک‌های سازمانی: نظریه‌ای داده‌بنیاد از تجهیز کارکنان با ظرفیت‌های مازاد سازمانی},
journal = {چشم انداز مدیریت دولتی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {20},
month = {March},
issn = {2251-6069},
pages = {45--72},
numpages = {27},
keywords = {ظرفیت‌های مازاد سازمانی؛ منابع مازاد؛ نظریۀ داده بیناد؛ رویکرد ظاهر‌شونده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرا‌محرک‌های سازمانی: نظریه‌ای داده‌بنیاد از تجهیز کارکنان با ظرفیت‌های مازاد سازمانی
%A ساغروانی, سیما
%A مرتضوی, سعید
%A مهرآیین, محمد
%A رحیم نیا , فریبرز
%J چشم انداز مدیریت دولتی
%@ 2251-6069
%D 2015

[Download]