چهارمین همایش بین‌المللی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران، , 2015-11-10

عنوان : ( بررسی ریزساختاراتصال سوپرآلیاژ Inconel 738 و FSX414 به روش فاز مایع گذرا (TLP) )

نویسندگان: سپیده هادی بیک نیشابوری , بهروز بیدختی , سیدعبدالکریم سجادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی تاثیر دما و اتمسفر محافظ اتصال دهی بر ریزساختار اتصال سوپرآلیاژ پایه نیکل Inconel 738 و سوپرآلیاژ پایه کبالتFSX414 به روش فاز مایع گذرا با استفاده از لایه میانی MBF30 پرداخته شده است. بررسی های ریزساختاری با میکروسکوپ نوری نشان داد که پیش از کامل شدن انجماد همدما محل اتصال از سه منطقه ریزساختاری تشکیل شده است: محلول جامد گامای غنی از نیکل ناشی از انجماد همدما، ساختار یوتکتیکی شامل یک فاز بوریدی غنی از نیکل و محلول جامد گامای ناشی از انجماد اترمال، رسوبات ناشی از نفوذ غیرتعادلی B. هم چنین از مقایسه ریزساختار منطقه اتصال برای دماهای متفاوت اتصال دهی، استنتاج شد که با افزایش دمای اتصال دهی، انجماد همدما تکمیل و ریزساختار محل اتصال عاری از فازهای یوتکتیک و ترد می باشد .

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: اتصال, فازمایع گذرا, سوپرآلیاژ پایه کبالت, سوپر آلیاژ پایه نیکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052896,
author = {هادی بیک نیشابوری, سپیده and بیدختی, بهروز and سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {بررسی ریزساختاراتصال سوپرآلیاژ Inconel 738 و FSX414 به روش فاز مایع گذرا (TLP)},
booktitle = {چهارمین همایش بین‌المللی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران،},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: اتصال، فازمایع گذرا، سوپرآلیاژ پایه کبالت، سوپر آلیاژ پایه نیکل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ریزساختاراتصال سوپرآلیاژ Inconel 738 و FSX414 به روش فاز مایع گذرا (TLP)
%A هادی بیک نیشابوری, سپیده
%A بیدختی, بهروز
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J چهارمین همایش بین‌المللی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران،
%D 2015

[Download]