مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (26), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (10-22)

عنوان : ( عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری پرمیس در کنسرسیوم محتوای ملی بر اساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز )

نویسندگان: فاطمه پردل , لیلی سیفی , محسن نوکاریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش مؤلفه های نظریه اشاعه نوآوری های راجرز و مؤلفه آمادگی سازمان بر اتخاذ پرمیس از دیدگاه اعضای دارای محتوای رقومی در کنسرسیوم محتوای ملی است. روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و به روش پیمایشی انجام شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش، شامل 19 تن از صاحب نظران بزرگ ترین و مهم ترین کتابخانه های کشور است که دارای محتوای رقومی در کنسرسیوم محتوای ملی هستند. یافته ها: میزان نقش مؤلفه های نظریه اشاعه نوآوری های راجرز و مؤلفه آمادگی سازمان، بیشتر از حد متوسط 3 می باشد. از دیدگاه صاحب نظران، مؤلفه مزیت نسبی با میانگین 4، سازگاری با میانگین 5/3، آمادگی سازمان با میانگین 46/3، مشاهده پذیری با میانگین 43/3، پیچیدگی با میانگین 3.2 و قابلیت استفاده آزمایشی با میانگین 066/3، به ترتیب در اتخاذ استاندارد ابرداده ای پرمیس نقش دارند. نتیجه گیری: به طور کلی از دیدگاه صاحب‌نظران، اتخاذ استاندارد ابرداده ای پرمیس از نظر اقتصادی، اجتماعی، آسایش و رضایت، مزایای فراوانی برای سازمان ها دارد. همچنین اتخاذ آن با ارزش های متداول، تجربیات گذشته ( امکانات و شرایط موجود)، و نیازهای استفاده کنندگان بالقوه سازگاری مطلوبی دارد. اما از طرف دیگر، پیچیدگی درک و استفاده از پرمیس برای جامعه پژوهش زیاد است. امکان آزمون و ارزیابی نتایج استفاده از پرمیس، قبل از اتخاذ آن توسط جامعه پژوهش وجود دارد و نتایج سودمند استفاده از آن به عنوان یک نوآوری برای جامعه، ملموس و قابل مشاهده است و در نهایت، جامعه پژوهش آمادگی لازم برای اتخاذ پرمیس را دارند.

کلمات کلیدی

, استانداردهای ابرداده ای پرمیس, کنسرسیوم محتوای ملی, ابرداده حفاظت, حفاظت رقومی, نظریه اشاعه نوآوری های راجرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052902,
author = {فاطمه پردل and لیلی سیفی and نوکاریزی, محسن},
title = {عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری پرمیس در کنسرسیوم محتوای ملی بر اساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2015},
volume = {26},
number = {3},
month = {December},
issn = {2252-0503},
pages = {10--22},
numpages = {12},
keywords = {استانداردهای ابرداده ای پرمیس، کنسرسیوم محتوای ملی، ابرداده حفاظت، حفاظت رقومی، نظریه اشاعه نوآوری های راجرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری پرمیس در کنسرسیوم محتوای ملی بر اساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز
%A فاطمه پردل
%A لیلی سیفی
%A نوکاریزی, محسن
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2015

[Download]