سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی, دوره (6), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (73-85)

عنوان : ( تهیه نقشه کربنات کلسیم معادل و رس خاک سطحی با استفاده از روش های زمین آماری )

نویسندگان: ابراهیم محمودآبادی , علیرضا کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه‌های اخیر، روش‌های سنجش از دور به‌دلیل کاهش هزینه‌های مطالعات شناسایی خاک، به‌فراوانی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو روش سنجش از دور و زمین‌آمار به منظور تخمین و تهیه نقشه مقادیر رس و کربنات کلسیم معادل خاک سطحی در پارک جنگلی چیتگر به مساحت 665 هکتار صورت گرفت. بدین منظور تعداد 116 نمونه سطحی (20-0 سانتی‌متری) به صورت شبکه منظم و با فاصله 250 متر از عمق 20-0 سانتیمتری خاک برداشته شد. برای مدل‌سازی از دو روش زمین‌آماری کریجینگ و وزن‌دهی معکوس فاصله (IDW) و دو تکنیک‌ سنجش از دور آنالیز مادون قرمز نزدیک (NIRA) و برداشت پیوسته (CR) استفاده شد. نتایج حاصل از ارزیابی تقاطعی نشان داد که دقت روش کریجینگ در تخمین مقادیر رس و کربنات کلسیم مناسب بود. استفاده از روش NIRA برای تخمین و تهیه نقشه کربنات کلسیم معادل به دلیل همبستگی پایین با باندهای این سنجنده مناسب ارزیابی نشد؛ اما این روش برای تخمین و تهیه نقشه مقدار رس (R2=0.52) مناسب بود. روش CR برای هیچ‌ کدام از متغیرهای مقدار رس و کربنات کلسیم از دقت لازم برخوردار نبود. بر اساس ضریب کاپا و صحت کلی نقشه‌های تولیدی، روش کریجینگ دقت بیشتری نسبت به روش سنجش از دور را نشان داد. اگرچه، دقت مناسب روش‌های زمین‌آماری به‌دلیل استفاده از داده‌های اصلی دور از انتظار نیست؛ ولی دقت قابل قبول روش NIRAبرای مدل‌سازی مقدار رس، با توجه به هزینه کمتر روش‌های سنجش از دور می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, زمین آمار, سنجش از دور, کربنات کلسیم, کریجینگ, پارک چیتگر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052908,
author = {محمودآبادی, ابراهیم and کریمی, علیرضا},
title = {تهیه نقشه کربنات کلسیم معادل و رس خاک سطحی با استفاده از روش های زمین آماری},
journal = {سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {2228-6063},
pages = {73--85},
numpages = {12},
keywords = {زمین آمار، سنجش از دور، کربنات کلسیم، کریجینگ، پارک چیتگر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه نقشه کربنات کلسیم معادل و رس خاک سطحی با استفاده از روش های زمین آماری
%A محمودآبادی, ابراهیم
%A کریمی, علیرضا
%J سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی
%@ 2228-6063
%D 2015

[Download]