پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (31), شماره (2), سال (2015-1) , صفحات (531-553)

عنوان : ( بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعات )

نویسندگان: حسن بهزادی , اعظم صنعت جو , سیدرحمت اله فتاحی , جواد صالحی فدردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی هیجان‌های کاربران در مراحل مختلف بازیابی اطلاعات، بر مبنای مدل بازیابی اطلاعات در محیط وب انجام شد. روش‌شناسی: از نظر روش‌شناسی، پژوهش حاضر آزمایشی و از نظر نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) در مقطع کارشناسی ارشد رشتــه‌های علوم انسانی، تشکــیل می-دادند که بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از نرم افزار G*Power حجم نمونه‌ای برابر 30 نفر تعیین و انتخاب شد. گردآوری داده‌ها با استــفاده از: پرسشــنامه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و سابقه کار با اینترنت، پرسشنامه‌ی پس از جستجو و تصاویر ضبط شده از چهره کاربران، صورت گرفت. یافته‌‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که: 1- انطباق داده‌های گردآوری شده با مدل بازیابی اطلاعات در وب چو، دتلور و ترنبال (2000) نشان داد که در مرحله‌ی جستجوی آغازین، هیجان ترس و در مرحله پیوندیابی، هیجان‌های منفی در مجموع با 3/49% بیشترین میزان فراوانی را داشتند. همچنین در دو مرحله‌ی مرور و تمایز، هیجان شادی بیش از سایر هیجان‌ها مشاهده شدند. 2- بین هیجان‌های مختلف کاربران در مراحل چهارگانه‌ی بازیابی اطلاعات، رابطه معناداری مشاهده شد. 3- بررسی هیجان‌های کاربران در جستجوهای انجام شده نیز نشان داد که در جستجوی ساده، هیجان شادی بیشترین و هیجان تنفر، کمترین هیجان بروز داده شده توسط آزمودنی‌ها و در جستجوی دشوار نیز هیجان‌های غم و عصبانیت به ترتیب بیشترین و هیجان تنفر، کمترین هیجانی بود که توسط آنان بــروز داده شد. در مجــموع هیجان‌های منفی (ترس، عصبانیت، غم و تنفر) در جستجوی دشوار بیشتر از جستجوی ساده بود و بین سطح دشواری وظایف جستجــو و نوع هیجان‌های کاربران رابطه معناداری وجود داشت.

کلمات کلیدی

, هیجان, بازیابی اطلاعات, رفتار اطلاع‌یابی, احساس, دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع).
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052920,
author = {بهزادی, حسن and صنعت جو, اعظم and فتاحی, سیدرحمت اله and صالحی فدردی, جواد},
title = {بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعات},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2015},
volume = {31},
number = {2},
month = {January},
issn = {2251-8223},
pages = {531--553},
numpages = {22},
keywords = {هیجان، بازیابی اطلاعات، رفتار اطلاع‌یابی، احساس، دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع).},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعات
%A بهزادی, حسن
%A صنعت جو, اعظم
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A صالحی فدردی, جواد
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2015

[Download]