دولت پژوهی, دوره (1), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (176-215)

عنوان : ( دولت مشروطه و حکومت مندی مکانیکی )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیوه های اعمال و محدود کردن قدرت در سال های منتهی مشروطه به ناگاه وجوه نظری جدیدی پیدا می کند. بعد از آن که حکومت مندی متافیزیکی ایران در سلسله قاجار پدیداری بسیار انحطاط آمیز پیدا کرد، وجوه فروپاشی، شکست و تجزیه ایران آغاز شد، به نحوی که ایران در همه نبردها شکست خورد و مردم ایران یعنی رعیت تحت سلطه ظل السلطان ها از تحقیر داخلی و خارجی به تنگ آمدند. در این فضای بحرانی که تمامیت ارضی ایران در حال نابود شدن بود، برخی از متفکران ایرانی، شیوه های جدیدی از ساماندهی امر سیاسی را معرفی کردند. سال های پایانی سلسله قاجار به ویژه هنگام به وجود آمدن مشروطه برابر است با ورود ایران به عصر فیزیک و مکانیک قدرت که قبلا به شکل سیستمی و کارکردی سابقه نداشته است. در شکل فیزیکی حکومت مندی قدرت تبلوری مکانیکی و بوروکراتیک پیدا می کند. ساختارها و نهادهای بیرونی که با چینش آنها می توان سیاست را به گونه ای در بُعد داخلی و خارجی نظم داد که صلح، رفاه و شادی و قدرت را برای واحدهای سیاسی به ارمغان می آورد. در این فصل با استفاده از چارچوب نظری حکومت مندی به دو رساله اوّلیه و پیشرو در زمینه مکانیک قدرت در ایران می پردازیم. رساله اوّل متنی فقهی و بومی از ایت الله نائینی است که با محوریت قرار دادن قرآن، زندگی پیامبر (ص) و به ویژه نهج البلاغه الزامات قدرت مکانیکی را ترسیم می کند. متن دوم مجموعه درس های محمد علی فروغی است که به عنوان اولین متن قانون اساسی ایران نیز به شمار می آید، جایی که درس های او در مدرسه علوم سیاسی بعدها توسط نظریه پردازان و شاگردانش در قانون اساسی ایران گنجاده شد. به طور خلاصه این پژوهش به ورود حقوقی و فقهی ایران به حکومت مندی مکانیکی - بوروکراتیک می پردازد.

کلمات کلیدی

, دولت مشروطه, حکومتمندی, مکانیک قدرت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052923,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله},
title = {دولت مشروطه و حکومت مندی مکانیکی},
journal = {دولت پژوهی},
year = {2015},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2476-2806},
pages = {176--215},
numpages = {39},
keywords = {دولت مشروطه، حکومتمندی، مکانیک قدرت، بوروکراتیک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دولت مشروطه و حکومت مندی مکانیکی
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%J دولت پژوهی
%@ 2476-2806
%D 2015

[Download]