حفاظت گیاهان, دوره (27), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (26-36)

عنوان : ( بررسی رقابت چند گونه ای علف هرز در تراکم های مختلف ذرت (Zea mays L.) )

نویسندگان: علی قنبری , قدریه محمودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی خسارت علف‌های‌هرز و تعیین تاثیر علف های هرز ذرت در شرایط مزرعه ای و رقابت چند گونه ای علف‌ های‌هرز، آزمایشی در سال زراعی 89-88 به صورت پیمایشی با چهار سطح تراکم ذرت (5، 6، 7 و 9 بوته در متر مربع) و چهار تیمار کنترل علف های هرز (کنترل کامل، عدم کنترل، کنترل پهن برگ ها و کنترل باریک برگ ها)، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نمونه برداری از علف های هرز مزرعه در زمان برداشت انجام شد. نمونه های ذرت و علف های هرز به تفکیک گونه شمارش و وزن خشک هر گونه جداگانه اندازه گیری شد. جهت مقایسه چگونگی رقابت و برآورد ضرایب رقابت درون گونه ای و بین‌گونه‌ ای، بین تعداد بوته در متر مربع بعنوان متغیر مستقل و لگاریتم طبیعی وزن تک بوته هر یک از علف های هرز یا ذرت بعنوان متغیر وابسته توابع رگرسیونی برازش داده شد. نتایج نشان داد که لگاریتم طبیعی وزن تک بوته و تعداد بوته در متر مربع دارای همبستگی بالایی برای برآورد ضرایب رقابتی هستند. تابع لگاریتم طبیعی وزن تک بوته نشان داد که علف انگشتی و تاج خروس خوابیده بیشترین اثر مثبت را بر ذرت و گونه های تاج خروس وحشی، تاجریزی، پیچک، خرفه، سلمه، سوروف، اویارسلام و دم روباهی اثر بازدارنده بر ذرت داشتند. اثر مثبت علف های هرز دسته اول بر روی ذرت ناشی از بازدارندگی شدید آنها بر روی علف های‌هرزی بود که اثر بازدارنده-ای (دسته دوم) بر روی ذرت داشتند.

کلمات کلیدی

, رگرسیون چنگانه خطی, علف انگشتی, تاج خروس خوابیده, ضرایب رقابت, لگاریتم , وزن تک بوته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052929,
author = {قنبری, علی and محمودی, قدریه},
title = {بررسی رقابت چند گونه ای علف هرز در تراکم های مختلف ذرت (Zea mays L.)},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2013},
volume = {27},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {26--36},
numpages = {10},
keywords = {رگرسیون چنگانه خطی،علف انگشتی، تاج خروس خوابیده، ضرایب رقابت، لگاریتم ،وزن تک بوته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رقابت چند گونه ای علف هرز در تراکم های مختلف ذرت (Zea mays L.)
%A قنبری, علی
%A محمودی, قدریه
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2013

[Download]