مطالعات حقوق تطبیقی, دوره (6), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (325-349)

عنوان : ( حق در اختیار گرفتن کالا در کنوانسیون CMR و مقایسه آن با قانون تجارت ایران )

نویسندگان: سعید محسنی , الناز نهاوندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تصرفات حمل‌کننده نسبت به کالا نیابتی است. او در جریان حمل ملزم به انجام دستورات قانونی شخص ذی‌نفع است. این حق در تمام متون قانونی بین‌المللی راجع به حمل و نقل کالا و نیز در قانون تجارت ایران موضوع بررسی قرار گرفته است. مقررات حق مزبور در قانون تجارت ایران (ناظر بر حمل‌های ملی) با مقررات مربوط در کنوانسیون CMR که ایران نیز بدان ملحق گردیده (ناظر به حمل‌های بین‌المللی)، به‌رغم برخی وجوه تشابه، دارای تفاوت‌هایی است. حق در اختیار گرفتن کالا اصولاً متعلق به ارسال‌کننده بوده، در مواردی به مرسل‌الیه منتقل می‌شود. در هر حال اعمال آن منوط به‌وجود شرایطی است. تشخیص ذی‌نفع حق در اختیار گرفتن کالا و شرایط اعمال آن از جهات عدیده از جمله مسؤولیت حمل‌کننده دارای اهمیت است. در این مقاله ضمن تبیین ذی‌نفع حق مزبور و تشریح شرایط اعمال آن، آثار شناسایی دارنده حق و ضمانت‌اجرای شرایط اعمال آن بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, حق در اختیار گرفتن کالا, حمل‌کننده, ارسال‌کننده, مرسل‌الیه, حقوق ایران, کنوانسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052937,
author = {محسنی, سعید and نهاوندی, الناز},
title = {حق در اختیار گرفتن کالا در کنوانسیون CMR و مقایسه آن با قانون تجارت ایران},
journal = {مطالعات حقوق تطبیقی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-496x},
pages = {325--349},
numpages = {24},
keywords = {حق در اختیار گرفتن کالا، حمل‌کننده، ارسال‌کننده، مرسل‌الیه، حقوق ایران، کنوانسیون CMR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حق در اختیار گرفتن کالا در کنوانسیون CMR و مقایسه آن با قانون تجارت ایران
%A محسنی, سعید
%A نهاوندی, الناز
%J مطالعات حقوق تطبیقی
%@ 1735-496x
%D 2015

[Download]