دین و ارتباطات, دوره (21), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (89-118)

عنوان : ( عدالت در اطلاع رسانی از منظر فقه )

نویسندگان: احسان علی اکبری بابوکانی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازآنجاکه در اسلام رعایت عدالت امری مهم و ضروری است، مقاله حاضر بر این است که جایگاه عدالت در نگاه اسلام را در حوزة اطلاع رسانی و ارتباطات بررسی نماید؛ بدین صورت که جایگاه عدالت در اطلاع یابی شهروندان اسلامی از یک طرف و پخش اطلاعات و اخبار گروه ها ی مختلف از شهروندان حکومت اسلامی از طرف دیگر، آیا مطلقا رواست یا اینکه باید نسبت به گروه های مختلف و اطلاعات گوناگون در اطلاع یابی و اطلاع رسانی قائل به تفکیک شویم . نگارنده معتقد است فراهم ساختن امکان اطلاع یابی همة مردم از اخبار و اطلاعات، عرضه و نشر این یافته ها به صورت عمومی و عادلانه رسالت نهادهای متولی نشر اطلاعات و اخبار محسوب می شود و شرطی ارتکازی و بدیهی است که در فعالیت های اطلاع رسانی نزد عقلا پذیرفته شده و همة کسانی که با علم به این مسئله نزد عقلا به فعالیت خبررسانی و انتقال پیام وارد وی متصدی این امر می شوند، شرط مذکور را در ضمن عقد می پذیرند و عمل به آن را بر خویش الزام می نمایند . و نهادهای متولی نشر و توزیع اطلاعات و اخبار باید برای کلیه افراد ، احزاب، گروه ها و ... که شهروند دولت اسلامی به حساب می آیند و محروم از بیت المال مسلمین نیستند، امکان اینکه بتوانند اخبار و اطلاعات خود را تبیین و به نمایش گذارند، فراهم آورند . مخالفان نظام اسلامی دو دسته هستند: دسته اول : گروهی که اقدام به خشونت و جنگ ضد دولت اسلامی می نمایند که نمی توان عقلا و شرعا در این ظرفیت مهم یعنی مخابره اطلاعات و اخبار سهیم دانست اما گروه ها یی که مخالفت آن ها صرفا نظری - فکری است که در صورت رعایت موازین شرعی و اخلاقی در این مهم ذی حق هستند و سلب آن ظلم به حساب می آید .

کلمات کلیدی

, عدالت, اطلاع رسانی, اطلاع یابی, مخالفان فکری, مخالفان, محارب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052943,
author = {احسان علی اکبری بابوکانی and فخلعی, محمدتقی and حائری, محمدحسن},
title = {عدالت در اطلاع رسانی از منظر فقه},
journal = {دین و ارتباطات},
year = {2014},
volume = {21},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-0727},
pages = {89--118},
numpages = {29},
keywords = {عدالت، اطلاع رسانی، اطلاع یابی، مخالفان فکری،مخالفان، محارب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عدالت در اطلاع رسانی از منظر فقه
%A احسان علی اکبری بابوکانی
%A فخلعی, محمدتقی
%A حائری, محمدحسن
%J دین و ارتباطات
%@ 2008-0727
%D 2014

[Download]