شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها , 2015-11-17

عنوان : ( مطالعه عددی اثر لغزش بر اختلاط جریان الکترواسموتیک درون ریزمجراهای ناهمگن )

نویسندگان: علی رضا فراهی نیا , جعفر جماعتی , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اختلاط در ریزجریان¬ها می¬تواند به خوبی توسط جریان الکترواسموتیک ایجاد شود. این جریان¬ها به شدت وابسته به پارامترهای فصل مشترک سیال-جامد و نیز خواص سیال هستند. در این مقاله اثر برخی پارامترهای مهم مانند ضریب لغزش ناشی از آب¬گریزی و عدد رینولدز بر اختلاط الکتروکنتیکی درون ریزمجراهای ناهمگن مطالعه شده است. برای رسیدن به اختلاط بیشتر، توزیع زتاپتانسیل روی دیواره ریزمجرای مورد مطالعه، به صورت ناهمگن در نظر گرفته شده است. برای بررسی اختلاط الکترواسموتیکی در ابتدا معادلات ناویر-استوکس، ارنست-پلانک و پواسان-بولتزمن به صورت همزمان حل می¬شوند تا میدان جریان محاسبه شود، سپس معادله غلظت حل می¬گردد. در این مقاله برای ارزیابی کمی اختلاط از معیار انتروپی توزیع غلظت استفاده شده است. مشخص شد که اثر ضریب لغزش بر راندمان اختلاط وابستگی شدیدی به عدد رینولدز جریان دارد، بنحوی که در رینولدزهای کم وجود لغزش باعث کاهش راندمان اما در رینولدزهای بالا باعث افزایش آن در مقایسه با کانال همگن می¬شود. از طرف دیگر معلوم شد که راندمان اختلاطی در کانال¬های ناهمگن بیشتر تحت تاثیر ضریب لغزش می¬باشد تا تغییر عدد رینولدز. علاوه بر این نتایج، بیشترین تاثیر لغزش برای کانال¬های ناهمگن در اعداد رینولدز پایین مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, اختلاط, الکترواسموتیک, ضریب لغزش, معیار انتروپی, ریزمجراهای ناهمگن, معادله ارنست-پلانک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052946,
author = {فراهی نیا, علی رضا and جماعتی, جعفر and نیازمند, حمید},
title = {مطالعه عددی اثر لغزش بر اختلاط جریان الکترواسموتیک درون ریزمجراهای ناهمگن},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها},
year = {2015},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {اختلاط، الکترواسموتیک، ضریب لغزش، معیار انتروپی، ریزمجراهای ناهمگن، معادله ارنست-پلانک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه عددی اثر لغزش بر اختلاط جریان الکترواسموتیک درون ریزمجراهای ناهمگن
%A فراهی نیا, علی رضا
%A جماعتی, جعفر
%A نیازمند, حمید
%J شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها
%D 2015

[Download]