مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (27), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (49-66)

عنوان : ( بررسی تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعات )

نویسندگان: حسن بهزادی , اعظم صنعت جو , سیدرحمت اله فتاحی , جواد صالحی فدردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعات از طریق آزمایشی انجام شده است.

کلمات کلیدی

, القای هیجانی, بازیابی اطلاعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052951,
author = {بهزادی, حسن and صنعت جو, اعظم and فتاحی, سیدرحمت اله and صالحی فدردی, جواد},
title = {بررسی تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعات},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2017},
volume = {27},
number = {4},
month = {February},
issn = {2252-0503},
pages = {49--66},
numpages = {17},
keywords = {القای هیجانی، بازیابی اطلاعات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعات
%A بهزادی, حسن
%A صنعت جو, اعظم
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A صالحی فدردی, جواد
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2017

[Download]