تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (47), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (377-386)

عنوان : ( مطالعه سینتیک آزادسازی پتاسیم از چند کانی میکایی با استفاده از عصاره گیرهای استات آمونیم و تترافنیل بوران سدیم )

نویسندگان: حدیث حاتمی , علیرضا کریمی , امیر فتوت , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه قابلیت دو عصاره‌گیر استات آمونیوم (NH4OAc) و تترا فنیل بوران سدیم (NaBPh4) در رها‌سازی پتاسیم از کانی‌های میکایی بیوتیت، فلوگوپیت و موسکویت انجام شد. در این راستا، رها‌سازی پتاسیم در کانی‌های مذکور در بازه زمانی 5 تا 11520 دقیقه توسط هر دو عصاره‌گیر انجام شد و سینتیک رهاسازی پتاسیم توسط رگرسیون غیرخطی معادلات شبه درجه دوم، تابع توانی، ایلوویچ و پخشیدگی پارابولیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که عصاره‌گیر NaBPh4 توانایی بیشتری در خروج پتاسیم از هر سه کانی میکایی دارا است. تترا فنیل بوران سدیم به‌ترتیب 15/56، 14/60 و 78/10 درصد از پتاسیم کل کانی‌های فلوگوپیت، بیوتیت و موسکویت را آزاد کرد در حالی که این مقادیر برای عصاره‌گیر NH4OAc به‌ترتیب 81/0، 84/0 و 62/0 درصد بود. روند رها‌سازی پتاسیم از کانی‌ها دارای دو فاز رها‌سازی سریع در مراحل اولیه و رها‌سازی با سرعت کمتر تا انتهای آزمایش بود. سرعت آزاد شدن پتاسیم در کانی¬های بیوتیت و فلوگوپیت توسط معادله تابع توانی به‌خوبی توصیف گردید (99/0-98/0=R2 و 43/2-20/1=SE ). علاوه بر معادله تابع توانی، معادله ایلوویچ نیز دارای برازش خوبی برای کانی فلوگوپیت بود (98/0=R2 و 23/2=SE). همچنین نتایج نشان داد که معادله پخشیدگی پارابولیک دارای بهترین برازش برای کانی موسکویت بود (87/0=R2 و 26/1=SE). بنابراین، می‌توان گفت که سرعت آزاد شدن پتاسیم به‌وسیله پخشیدگی از سطح کانی‌ها کنترل می‌شود.

کلمات کلیدی

, بیوتیت, پتاسیم قابل دسترس, فلوگوپیت, معادلات سینتیکی, موسکویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052952,
author = {حاتمی, حدیث and کریمی, علیرضا and فتوت, امیر and لکزیان, امیر},
title = {مطالعه سینتیک آزادسازی پتاسیم از چند کانی میکایی با استفاده از عصاره گیرهای استات آمونیم و تترافنیل بوران سدیم},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2016},
volume = {47},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-479X},
pages = {377--386},
numpages = {9},
keywords = {بیوتیت، پتاسیم قابل دسترس، فلوگوپیت، معادلات سینتیکی، موسکویت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه سینتیک آزادسازی پتاسیم از چند کانی میکایی با استفاده از عصاره گیرهای استات آمونیم و تترافنیل بوران سدیم
%A حاتمی, حدیث
%A کریمی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%A لکزیان, امیر
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2016

[Download]