پژوهش های ادب و زبان فرانسه, شماره (4), سال (2015-12) , صفحات (115-133)

عنوان : ( مطالعه تطبیقی نمادهای اسطوره ای قهرمان زن در عادت می کنیم اثر پیرزاد و سرخ و سیاه استاندال )

نویسندگان: نگار مزاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نمادهای اسطوره ای گویای نیازهای روحی انسانها می باشند. نماد در حقیقت زبان اسطوره است. در قرن بیستم پژوهشهای انسان شناسانی مانند ژیلبر دوران، به شناخت اسطوره و درک معانی نمادین آن کمک کرد. از سوی دیگر توجه روانکاوان به اسطوره و تحقیق برای معنی نمادها، دریچه دیگری برای پژوهش و شناخت مضامین اساطیری گشود.از نظر فروید اسطوره بیانگر تنش های روانی برخاسته از ناخودآگاه انسانهاست، از نظر یونگ مضامین اسطوره ای ریشه در ناخودآگاه جمعی انسانها دارد، بنابر این چنانچه معنای آرکتیپ ها را بازشناسیم به روان ناخودآگاه جمعی دست یافتیم. یونگ بر این باور است که هر آفرینش هنری، ادبی ریشه در اساطیر کهن دارد و تجلی وضعیت روان و نیازهای روحی انسانهاست، او با روانشناسی تحلیلی خود و با بررسی عنصر نرینه و مادینه و تاثیر آن بر کهن الگوی مسلط بر روان انسانها به مطالعه شخصیت انسانها می پردازد. در این پژوهش ایزدبانوان نهفته در قهرمان زن در دو اثر عادت می کنیم زویا پیرزاد و سرخ وسیاه استاندال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. ایزدبانوانی که به عنوان الگو، ساختار روانی قهرمان زن این دو اثر را شکل می دهد، مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت. برای شناخت قالبهای فرهنگی و جامعه ای که این شخصیتهای زن از آن برخاسته اند، از نظریات روانشناسی کهن نمونه ای یونگ بهره خواهیم برد، مطالعه خدابانوها و کهن الگوها ی مسلط بر روان قهرمانان زن، به درک انگیزه های درونی شخصیتها کمک خواهد کرد، نتیجه این مطالعه راهگشای شناخت قالبهای رفتاری جامعه شرق و غرب خواهد بود.

کلمات کلیدی

, اسطوره, نماد, روانشناسی , پیرزاد, استاندال,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052955,
author = {مزاری, نگار},
title = {مطالعه تطبیقی نمادهای اسطوره ای قهرمان زن در عادت می کنیم اثر پیرزاد و سرخ و سیاه استاندال},
journal = {پژوهش های ادب و زبان فرانسه},
year = {2015},
number = {4},
month = {December},
issn = {2322-1569},
pages = {115--133},
numpages = {18},
keywords = {اسطوره، نماد، روانشناسی ، پیرزاد، استاندال، یونگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تطبیقی نمادهای اسطوره ای قهرمان زن در عادت می کنیم اثر پیرزاد و سرخ و سیاه استاندال
%A مزاری, نگار
%J پژوهش های ادب و زبان فرانسه
%@ 2322-1569
%D 2015

[Download]