کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساختهای شهری , 2015-07-29

عنوان : ( پیش بینی رشد فیزیکی به منظور درک چشم اندازهای شهری در سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به کمک FCA مطالعه موردی شهر مشهد )

نویسندگان: فرهاد رستمی گله , روزبه شاد , مرجان قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها مشکلاتی نظیر تراکم بیش از حد جمعیت، رشد ناموزون، حاشیه نشینی، نابودی اراضی کشاورزی، عدم پاسخگویی برخی از خدمات ضروری و مشکلات زیست محیطی را به دنبال داشته است. لذا مدلسازی و شبیهسازی پدیده رشد شهری، ابزار بسیار مفیدی برای تشریح روابط متقابل بین "محیط انسان ساخت" و "محیط طبیعی" را ارائه نموده و کمک به سزایی را در جهت درک چشم انداز پیشرو به برنامهریزان و تصمیم گیرندگان شهری مینماید. در این مقاله، وضعیت گسترش فیزیکی شهر مشهد از سال 2002 تا 2002 شبیهسازی شده و پس از تعیین مدل مناسب، رفتار شهری در سال 2022 پیشبینی میگردد. بدین منظور، با ارائه مدلی توانمند و ساده به منظور )GIS( شبیهسازی فرایندهای پیچیده شهری در سیستم اطلاعات مکانی ،)CA( توسعه عدم قطعیت در اتوماتای سلولی انجام میگیرد. لذا، پس از آماده سازی دادههای مورد نیاز شامل پارامترهای فیزیکی و انسانی موثر در رشد شهری، قوانین حاکم بر آنها به صورت فازی تعریف شده و ذخیره سازی میگردند. در پدیدههای شهری نوعی عدم قطعیت وجود دارد که منجر به فقدان صحت و دقت مورد نیاز در تصمیمگیریها خواهد شد. در نتیجه بیان فازی قوانین انتقال به منظور پشتیبانی از عدم قطعیت موجود منجر به افزایش قابلیت مدلسازی فرایندهای مکانی شده و نتایج واقع بینانهتری را برای تصمیمگیرندگان فراهم میسازد. در پایان پس از تلفیق لایههای آمادهسازی شده مدل اتوماتای سلولی به صورت غیر قطعی پیاده سازی گردیده و مناطق مستعد رشد مشخص میگردند.

کلمات کلیدی

, مدلسازی شهری, چشمانداز شهری, اتوماتای سلولی فازی, سیستم اطلاعات مکانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052957,
author = {رستمی گله, فرهاد and شاد, روزبه and مرجان قائمی},
title = {پیش بینی رشد فیزیکی به منظور درک چشم اندازهای شهری در سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به کمک FCA مطالعه موردی شهر مشهد},
booktitle = {کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساختهای شهری},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {مدلسازی شهری، چشمانداز شهری، اتوماتای سلولی فازی، سیستم اطلاعات مکانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی رشد فیزیکی به منظور درک چشم اندازهای شهری در سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به کمک FCA مطالعه موردی شهر مشهد
%A رستمی گله, فرهاد
%A شاد, روزبه
%A مرجان قائمی
%J کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساختهای شهری
%D 2015

[Download]