تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (4), شماره (19), سال (2016-3) , صفحات (73-98)

عنوان : ( ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: سیدامین حسینی سنو , الفت گنجی بیدمشک ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد

کلمات کلیدی

ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052960,
author = {حسینی سنو, سیدامین and گنجی بیدمشک, الفت},
title = {ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2016},
volume = {4},
number = {19},
month = {March},
issn = {2228-7744},
pages = {73--98},
numpages = {25},
keywords = {ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد
%A حسینی سنو, سیدامین
%A گنجی بیدمشک, الفت
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2016

[Download]