کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات , 2015-11-19

عنوان : ( ارائه روشی جدید مبتنی بر عاملهای سیار به وسیله اعتماد برای تشخیص و جلوگیری از حمله سینکحول در شبکههای حسگر بیسیم )

نویسندگان: هادی خسروی , سیدامین حسینی سنو , حسن شاکری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکههای حسگر بیسیم به علت ماهیت بیسیم، چندپخشی بودن رسانه انتقال و محدودیت منابع، نسبت به حملات امنیتی آسیبپذیر میباشند؛ به همین دلیل ساختارهای امنیتی مورد استفاده در شبکههای بیسیم سنتی برای شبکههای حسگر بیسیم مناسب نخواهند بود. علاوه بر این به دلیل قرار گرفتن گرهها در یک محیط خطرناک که به لحاظ فیزیکی تحت حفاظت نیستند، این شبکهها در معرض آسیبهای بیشتری قرار میگیرند. اخیراً مدیریت اعتماد بهعنوان یک مکانیزم امنیتی مؤثر برای شبکههای حسگر بیسیم پیشنهاد شده است. روشهای مدیریت اعتماد جهت تشخیص رفتار ناهنجار گرههای شبکه به کار گرفته میشوند. همچنین در طی سالهای اخیر، محققان به منظور غلبه بر محدودیتهای گرههای حسگر، استفاده از عاملهای سیار را بهعنوان روشی جدید و هوشمند برای کاربردهای توزیع شده رواج دادهاند. در این مقاله، یک مکانیزم امنیتی جدید مبتنی بر عامل- های سیار به وسیله اعتماد برای کشف و جلوگیری از حمله سینکحول پیشنهاد شده است. سینک- حول یکی از خطرناکترین حملاتی است که بر روی لایه شبکه از پشته پروتکلی فعالیت میکند. عملکرد این حمله به این صورت است که گره مخرب سعی میکند با اعلام اطلاعات مسیریابی جعلی، ترافیک شبکه را جذب کند و سپس بستهها را ارسال رو به جلو نمیکند. نتایج شبیهسازی حاکی از آن است که روش پیشنهادی علاوه بر برطرف کردن معایب امنیتی روش قبلی، عملکرد قابل قبولی نیز از نظر پارامترهای میانگین مصرف انرژی و نرخ بستههای گم شده دارد و سربار ناشی از حضور عاملها در شبکه را نیز نسبت به روش قبلی به طور چشمگیری کاهش میدهد.

کلمات کلیدی

, امنیت, اعتماد, عامل سیار, حمله سینک حول, شبکه های حسگر بیسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052961,
author = {هادی خسروی and حسینی سنو, سیدامین and حسن شاکری},
title = {ارائه روشی جدید مبتنی بر عاملهای سیار به وسیله اعتماد برای تشخیص و جلوگیری از حمله سینکحول در شبکههای حسگر بیسیم},
booktitle = {کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات},
year = {2015},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {امنیت، اعتماد، عامل سیار، حمله سینک حول، شبکه های حسگر بیسیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه روشی جدید مبتنی بر عاملهای سیار به وسیله اعتماد برای تشخیص و جلوگیری از حمله سینکحول در شبکههای حسگر بیسیم
%A هادی خسروی
%A حسینی سنو, سیدامین
%A حسن شاکری
%J کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
%D 2015

[Download]