سد و نیروگاه برق آبی, دوره (2), شماره (6), سال (2015-12) , صفحات (20-31)

عنوان : ( منشأیابی رسوبات ورودی به دریاچه سدهابا استفاده از عناصر شیمیایی (مطالعه موردی : رودخانه قلجق در استان خراسان شمالی) )

نویسندگان: علی اصغر قدیمی , سعیدرضا خداشناس , محمدرضا اکبرزاده , بیژن قهرمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه فرسایش و رسوبگذاری مشکلات زیادی را در جهان به وجود آورده است. از جمله این مشکلات پر شدن مخزن سدها در اثر رسوبات رودخانه ای و همچنین آلودگی منابع آبی در اثر رسوبات آلوده به مواد شیمیایی و میکروبی است. برای بررسی و مقابله با این مشکل راهکارهای مختلفی وجود دارد. یکی از روشهای مرسوم منشأیابی یا انگشت نگاری رسوبات است. اساس این روش یافتن منشا رسوبات رودخانه با استفاده از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی ، بیولوژیکی و ... می باشد. با یافتن منشأ رسوبات و تثبیت آن، این امکان وجود دارد تا بتوان از ورود آنها به رودخانه ها جلوگیری کرد.هدف این تحقیق منشایابی رسوبات رودخانه قلجق در حوضه بارزو استان خراسان شمالی و سهم هریک از زیر حوضه های این حوضه در تولید رسوب بوده است. روش این تحقیق نیز، استفاده از تعیین میزان عناصر شیمیائی موجود در نمونه ها با کمک روش اسپکتروسکوپی XRF بوده است.در این مقاله، نشان داده شده است که نتایج این روش مطابقت مناسب و مطلوبی را با مشاهدات و بررسی های کیفی و میدانی از زیر حوضه ها دارد.به استناد این تحقیق، تقریبا همه زیرحوضه های حوضه بارزو در رسوبدهی حوضه سهیم هستند. در این میان زیر حوضه (D)(زیر حوضه ای که روستا های دولو،محمد درالو،شرکانلو و خلاجو در آن قرار دارند) باسهمی به میزان 3/27 درصد از رسوبات کل حوضه، بیشترین نرخ رسوبدهی را دارا می باشد. در این حوضه دیمزار ها در دامنه های پر شیب قرار دارند و عامل توپوگرافی در این زیر حوضه بیشترین نقش را در فرسایش دیمزار ها دارد .

کلمات کلیدی

, منشأیابی, فرسایش و رسوبگذاری, اسپکتروسکوپی XRF,, رودخانه قلجق, استان خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052977,
author = {قدیمی, علی اصغر and خداشناس, سعیدرضا and اکبرزاده, محمدرضا and قهرمان, بیژن},
title = {منشأیابی رسوبات ورودی به دریاچه سدهابا استفاده از عناصر شیمیایی (مطالعه موردی : رودخانه قلجق در استان خراسان شمالی)},
journal = {سد و نیروگاه برق آبی},
year = {2015},
volume = {2},
number = {6},
month = {December},
issn = {2322-5882},
pages = {20--31},
numpages = {11},
keywords = {منشأیابی، فرسایش و رسوبگذاری، اسپکتروسکوپی XRF;، رودخانه قلجق، استان خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T منشأیابی رسوبات ورودی به دریاچه سدهابا استفاده از عناصر شیمیایی (مطالعه موردی : رودخانه قلجق در استان خراسان شمالی)
%A قدیمی, علی اصغر
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اکبرزاده, محمدرضا
%A قهرمان, بیژن
%J سد و نیروگاه برق آبی
%@ 2322-5882
%D 2015

[Download]