سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2013-10-29

عنوان : ( بررسی مدیریت جمعیت های گراز وحشی (Sus scorfa) شمال ایران )

نویسندگان: ملیحه صراطی , حمیدرضا رضایی , منصور علی آبادیان , حسین وارسته مرادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت حیاتوحش اغلب بر حفاظت، تکثیر و پرورش جمعیتهای حیاتوحش و نیز فراهم کردن زیستگاه مناسب مورد نیاز برای زندگی حیاتوحش استوار میباشد. بر اساس سوابق 10 ساله خسارت وارده از ناحیه حیاتحش، گراز در 20 استان کشور به عنوان اولین اولویت آسیبرسان معرفی شد که به دلیل گستره وسیع پراکنش، ویژگیهای رفتاری، انقراض دشمنان طبیعی، حرام گوشت بودن و سازشپذیری بالای این گونه میباشد. بیشک اولین گام در پیشگیری از خسارت، شناسایی وضعیت گونه میباشد. اعضا تیره خوکشکلان از موفقترین پستانداران بودند، اما به لحاظ نیاشناسی و آرایهشناسی چندان مورد بررسی قرارنگرفتهاند. این دلایل لزوم مطالعه بر روی این گونه آسیبرسان را مضاعف میکند. در این مطالعه ژنوم میتوکندری 20 گراز وحشی از نواحی شمالی کشور به روش نمکی استخراج 0% و بالاترین تغییرات بین جمعیتی مریوط به / گردید. با کمک نرمافزار مگا، بالاترین تغییرات درون جمعیتی مریوط به جمعیت نکا با 31 0/ 0/51 و میزان واریانس آنها 01 ،DNAsp 0% حاصل شد. تنوع 5 هاپلوتایپ حاصله در نرمافزار / جمعیتهای گرگان و کیاسر با 27 برآورد شد. واریانس پایین هاپلوتایپها حاکی از جریان ژن و ارتباط موثر میان جمعیتهای این نواحی دارد. این نتایج لزوم مدیریت وسیع مبتنی بر اصول بومشناختی، اقتصادی و جامعهشناختی جهت کنترل جمعیتهای گراز وحشی را تایید میکند

کلمات کلیدی

, گراز وحشی, مدیریت حیات وحش, گونه شاخص آسیبرسان, هاپلوتایپ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052989,
author = {ملیحه صراطی and حمیدرضا رضایی and علی آبادیان, منصور and حسین وارسته مرادی},
title = {بررسی مدیریت جمعیت های گراز وحشی (Sus scorfa) شمال ایران},
booktitle = {سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گراز وحشی، مدیریت حیات وحش، گونه شاخص آسیبرسان، هاپلوتایپ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مدیریت جمعیت های گراز وحشی (Sus scorfa) شمال ایران
%A ملیحه صراطی
%A حمیدرضا رضایی
%A علی آبادیان, منصور
%A حسین وارسته مرادی
%J سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
%D 2013

[Download]