سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2013-10-29

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای گراز وحشی پارک ملی گلستان براساس ژن میتوکندریایی ناحیه کنترل )

نویسندگان: ملیحه صراطی , حمیدرضا رضایی , منصور علی آبادیان , حسین وارسته مرادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگرچه اعضا تیره خوکشکلان یکی از موفقترین پستانداران بودند، اما به لحاظ نیاشناسی و آرایهشناسی مورد بررسی قرار نگرفته اند. گرازها از اجداد خوک اهلی هستند و می توانند با آنها زادآوری داشته باشند. از خانواده خوکها تا کنون یک گونه در ایران شناسایی شدهاست. در این مطالعه، ژنوم میتوکندری 22 گراز وحشی جنگل گلستان و جمعیتهای حاشیهای آن در امتداد دامنههای البرز با روش نمکی استخراج و سپس توالی 647 نوکلئوتید ناحیه کنترل با روش واکنش زنجیرهای پلیمراز تکثیر گردید. درخت فیلوژنی این گونه با روش نزدیکترین همسایگی در نرمافزار مگا ترسیم شد. نتایج حاکی از وجود 5 هاپلوتایپ در این نواحی دارد که با یکدیگر دارای ارتباط ژنی مؤثر بوده و از تغییرپذیری کمی برخوردارند. این یافتهها با شبکههای هاپلوتایپی و درخت نیاشناسی به روش نزدیکترین همسایگی برای این جمعیتها مطابقت دارد.

کلمات کلیدی

, گراز وحشی, ژنوم میتوکندری, نیاشناسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052990,
author = {ملیحه صراطی and حمیدرضا رضایی and علی آبادیان, منصور and حسین وارسته مرادی},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای گراز وحشی پارک ملی گلستان براساس ژن میتوکندریایی ناحیه کنترل},
booktitle = {سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گراز وحشی، ژنوم میتوکندری، نیاشناسی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای گراز وحشی پارک ملی گلستان براساس ژن میتوکندریایی ناحیه کنترل
%A ملیحه صراطی
%A حمیدرضا رضایی
%A علی آبادیان, منصور
%A حسین وارسته مرادی
%J سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
%D 2013

[Download]