اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25

عنوان : ( ضرورت و اهمیتمدلسازی سه بعدی زمین شناسی مهندسی نهشته های رسوبی شهر مشهد )

نویسندگان: سپیده ناصح , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد شهرنشینی در قرن اخیر منجر به افزایش توجهات به محیط زمین شناسی شهری و لزوم اطلاع از شرایط زیرسطحی شده است. شهر مشهد به عنوان دومین کلان شهر کشور، هر ساله شاهد اجرای پروژه های مختلفعمرانی است. با توجه به اینکه کاربرد نقشه های زمین شناسی دو بعدی علاوه بر اینکه نیازمند اطلاع از اصطلاحات تخصصی زمین شناسی است؛ ارزیابی تغییرات را به دلیل نبود اطلاعات عمقی، ناقصمی کند؛ یکمدل سه بعدی زمین شناختی تا عمق موثر در پروژه های ژئوتکنیکی که خصوصیات مختلفزمین شناختی و ژئوتکنیکی را در بر گیرد؛ به عنوان ابزار توانمندی برای نمایشو آنالیز شرایط زیر سطحی قابل استفاده می باشد. لذا در این پژوهش، به بررسی ضرورت و اهمیت مدلسازی سه بعدی زمین شناسی مهندسی نهشته های رسوبی گستره شهر مشهد پرداخته شده است. در ابتدای امر، به منظور آماده سازی مصالح ورودی در مدل مورد نظر و همچنین ساماندهی اطلاعات ژئوتکنیکقابل دسترس در این پژوهش، از برای تهیه پایگاه داده ها استفاده می شود. در مرحله بعد از تکنیک های زمین آماری به عنوان ابزارهایی SQL Server نرم افزار قدرتمند به منظور انجام چنین تحلیل هایی استفاده خواهد شد. در مرحله نهایی نیز مدل سه بعدی نهشته های شهر مشهد تهیه خواهد شد.

کلمات کلیدی

, دلسازی سه بعدی زمین شناختی, زمین آمار, زمین شناسی شهری, شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052998,
author = {ناصح, سپیده and حافظی مقدس, ناصر and غفوری, محمد and بلوری بزاز, جعفر},
title = {ضرورت و اهمیتمدلسازی سه بعدی زمین شناسی مهندسی نهشته های رسوبی شهر مشهد},
booktitle = {اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دلسازی سه بعدی زمین شناختی، زمین آمار، زمین شناسی شهری، شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ضرورت و اهمیتمدلسازی سه بعدی زمین شناسی مهندسی نهشته های رسوبی شهر مشهد
%A ناصح, سپیده
%A حافظی مقدس, ناصر
%A غفوری, محمد
%A بلوری بزاز, جعفر
%J اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد
%D 2015

[Download]