اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25

عنوان : ( ارزیابی قابلیت جفری و نوع سیستم نگهداری در سنگ های غرب تا جنوب غرب مشهد براساس طبقه بندی Rmi )

نویسندگان: سلمه افشار , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی قابلیت جفری و نوع سیستم نگهداری در سنگ های غرب تا جنوب غرب مشهد براساس طبقه بندی

کلمات کلیدی

, قلبلیت حفاری, کیقیت توده سنگ, طبقه بندی مهندسی سنگ, RQD Rmi
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053001,
author = {افشار, سلمه and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا},
title = {ارزیابی قابلیت جفری و نوع سیستم نگهداری در سنگ های غرب تا جنوب غرب مشهد براساس طبقه بندی Rmi},
booktitle = {اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قلبلیت حفاری، کیقیت توده سنگ، طبقه بندی مهندسی سنگ، RQD Rmi},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی قابلیت جفری و نوع سیستم نگهداری در سنگ های غرب تا جنوب غرب مشهد براساس طبقه بندی Rmi
%A افشار, سلمه
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%J اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد
%D 2015

[Download]