اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25

عنوان : ( بهبود داده های لرزه ای درون گمانه ای با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشکلات رایج در برداشت ارزه ای درون گمانهای، چرخش سنسورهای لرزه ای نسبت به راستای جهت قطبش چشمه لرزه ای است .این چرخش باعث می شودکه ورودی موج برشی دارای وضوح مناسب نبوده و تشخیص آن مشکل باشد .این مقاله الگوریتمی را ارائه می دهد تا مشکل بوجود آمده به علت این زاویه کاسته شود. با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مولفه های زاویه چرخش ژئوفون ها نسبت به راستای قطبش امواج شناسایی شده و و قبل (principal Component Analysis) اصلی تا حد زیادی باعث بهبود داده PCA از تحلیل لرزه ای روی داده ها اعمال می شود .نتایج مطالعات نشان داد استفاده از روش های لرزه ای، افزایش دامنه امواج ورودی برشی و در برخی موارد حذف برخی نویزها می شود

کلمات کلیدی

بهبود داده های لرزه ای درون گمانه ای با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053003,
author = {حافظی مقدس, ناصر},
title = {بهبود داده های لرزه ای درون گمانه ای با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی},
booktitle = {اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بهبود داده های لرزه ای درون گمانه ای با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود داده های لرزه ای درون گمانه ای با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی
%A حافظی مقدس, ناصر
%J اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد
%D 2015

[Download]